New Page 2
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 17. seji, dne 27. 9. 2017, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O SUBVENCIJI VRTCA V OBČINI MARKOVCI

 

I.

Dvo-starševskim in eno-starševskim družinam, ki vložijo na pristojni CSD vlogo za znižano plačilo vrtca, se plačilo vrtca dodatno zniža za en plačilni razred, če ima družina najeti stanovanjski kredit.

 

II.

Plačilo vrtca se dodatno zniža za en plačilni razred tudi v primeru elementarne nesreče, ki jo je družina utrpela v zadnjem letu do dneva vložitve vloge za znižano plačilo vrtca in v primeru težje bolezni v družini.

 

III.

Pojem družine po tem sklepu se nanaša le na člane ožje družine in sicer na starše, tj. na očeta in mamo oz. zunajzakonskega partnerja, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in na otroke oziroma posvojence.

 

IV.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o subvenciji vrtca (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/12).

 

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

 

Številka: 410-0075/2012

Datum: 27. 9. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan