New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10- uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 9. dopisni seji, dne 20. 10. 2020 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZDAJATELJSTVU JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18, 3/19 in 18/19; v nadaljevanju: odlok) se prvi stavek 7. člena spremeni tako, da glasi:

»Na leto izide 6 številk: januar–februar, marec–april, maj–junij, julij–avgust, september–oktober, november-december.«

 

2. člen

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:

»Medijske vsebine se bodo občasno (po uskladitvi z odgovornim urednikom) izvajale tudi v spletni obliki. Članek se bo pravočasno oblikoval in posredoval na sedež izdajatelja, ki bo zagotovil objavo na spletni strani občine in občinskem Facebook profilu.«

 

3. člen

V 8. členu odloka se doda stavek, ki glasi:

»Programske vsebine po tem odloku so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.«

 

4. člen

12. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

»Župan in direktor občinske uprave ne moreta biti člana uredništva, imata pa pravico do predogleda.«

 

5. člen

Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki glasi:

»Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu je odgovoren njegov naročnik, za skladnost oglasa s tem zakonom in s programsko zasnovo medija pa izdajatelj.

Naročnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija.«

 

6. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 900-11/2020-9D-2/3  

Datum: 20. 10. 2020      

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan