New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UBP1 in 103/07), Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Trebnje za leto 2012 ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 23. 5. 2012 sprejel

S K L E P

o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2012 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih članov občinskega sveta

1.

V proračunu Občine Trebnje za leto 2012 se zagotovijo sredstva za financiranje političnih strank v skupni višini 39.477,24 EUR, za kritje stroškov delovanja svetniških skupin oziroma samostojnih članov občinskega sveta pa sredstva v skupni višini 1.356,36 EUR.

2.

V občinskem proračunu za leto 2012 se zagotovijo sredstva za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v naslednji višini:

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|                             |FIN. SVET.| FIN. POL. |  SKUPAJ  |

|                             | SKUPINE  |  STRANKE  | SS + PS  |

|                             |  (EUR)   |   (EUR)   |  (EUR)   |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|DROT – ZA RAZVOJ             |          | 9.413,76  | 9.413,76 |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |          | 7.322,76  | 7.322,76 |

|STRANKA                      |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA      |          | 6.331,80  | 6.331,80 |

|STRANKA                      |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|N.Si – NOVA SLOVENIJA        |          | 4.853,76  | 4.853,76 |

|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA    |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |          | 4.601,88  | 4.601,88 |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA   |          | 3.325,44  | 3.325,44 |

|DELA                         |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA  |          | 2.259,00  | 2.259,00 |

|SLOVENIJE                    |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |          | 1.368,84  | 1.368,84 |

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|SAMOSTOJNA SVETNIŠKA SKUPINA | 1.137,36 |           | 1.137,36 |

|(Andrej Jevnikar in Tanja    |          |           |          |

|Cuder Udovič)                |          |           |          |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|MATIJA HOČEVAR               |  219,00  |           |  219,00  |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

|SKUPAJ                       | 1.356,36 | 39.477,24 |40.833,60 |

+-----------------------------+----------+-----------+----------+

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za financiranje političnih strank in svetniških skupin oziroma samostojnih članov občinskega sveta lahko določijo v drugačnem razmerju v skladu s pisno izjavo posamezne politične stranke.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Trebnje.

Št. 007-6/2012

Trebnje, dne 23. maja 2012

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.