New Page 1

 

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-UPB2; ZGos), v skladu s Pravilnikom  o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 13. seji, dne 19. 12. 2012, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O MERILIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, NA OBMOČJU OBČINE MARKOVCI

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se podrobneje določajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Markovci, glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: pravilnik).

 

 

2. člen

 

 

(1) Gostinski obrat in kmetija, na kateri se opravlja gostinska dejavnost, obratujeta v rednem dnevnem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, v skladu s pravilnikom.

 

 

(2) Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega dnevnega obratovalnega časa.

 

 

3. člen

 

 

(1) Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občinske uprave Občine Markovci, ki odloča na podlagi meril iz tega pravilnika.

 

 

(2) Vloga za izdajo soglasja se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani in na sedežu Občine Markovci.

 

 

4. člen

 

 

Izdaja soglasja iz 3. člena tega pravilnika je vezana na vnaprej določeno časovno obdobje in predhodno izpolnitev določenih pogojev in se ob neizpolnitvi zahtevanih pogojev tudi prekliče.

 

 

5. člen

 

 

Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času se nanašajo na gostinske obrate oziroma kmetije:

 

 

- ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,

 

 

- ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stavb s stanovanji ali  objektov na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, vsaj 50 m.

 

 

6. člen

 

 

(1) Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov oziroma kmetij, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, je:

 

 

- za restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 22.00 ure do 24.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 ure do 2.00 ure naslednjega dne,

 

 

- za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in osmice od 22.00 ure do 23.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 ure do 24.00 ure,

 

 

- za gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa minimalne tehnične pogoje in minimalen obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, od 22.00 ure do 3.00 ure naslednjega dne.

 

 

(2) Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo le v rednem obratovalnem času.

 

 

(3) Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in podobno), obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

 

 

7. člen

 

 

(1) Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, vsaj 50 m, je:

 

 

- za restavracije, gostilne in kavarne od 22.00 ure do 2.00 ure naslednjega dne,

 

 

- za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in osmice od 22.00 ure do 24.00 ure,

 

 

- za gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa minimalne tehnične pogoje in minimalen obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, od 22.00 ure do 4.00 ure naslednjega dne.

 

 

(2) Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo le v rednem obratovalnem času.

 

 

(3) Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in podobno), obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

 

 

8. člen

 

 

(1) Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se izda za obdobje tekočega koledarskega leta.

 

 

(2) Izjemoma se izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času za obdobje, daljše od enega koledarskega leta, vendar ne več kot za obdobje treh koledarskih let, če iz okoliščin primera izhaja, da obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času ni moteče za okolico.

 

 

9. člen

 

 

(1) Občinska uprava lahko z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije zaradi kršitev javnega reda in miru ali če so kršitve moteče za okolico in do kršitev prihaja zaradi obratovanja v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

(2) V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

 

 

10. člen

 

 

(1) Gostinec oziroma kmet lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njegov obratovalni čas, vsakič le po enkrat:

 

 

- na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,

 

 

- ob pustovanju in

 

 

- ob martinovanju.

 

 

(2) Gostincu oziroma kmetu se lahko izjemno enodnevno podaljšanje obratovalnega časa ob drugih priložnostih odobri na podlagi posebne vloge pod pogojem, da v preteklem letu ni prišlo do kršitev iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in sicer do 4.00 ure naslednjega dne.

 

 

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.

 

 

11. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12).

 

 

12. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0001/2012

 

 

Datum: 19. 12. 2012

 

 

 

Občina Makovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof., s.r.