New Page 2

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 35. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Komen.

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo pro­dajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejmih, shodih in podobno.

2. člen

Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pri­dobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje bla­ga.

V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.

Prodajalec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Komen.

Soglasje iz tretjega odstavka tega člena izda občinska uprava.

3. člen

Prodajalec, ki želi prodajati na javnih površinah ali nepre­mičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Komen, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričet­kom prodaje blaga.

V vlogi mora biti navedeno:

– podatki vlagatelja,

– vrsta blaga namenjenega prodaji,

– lokacija, kjer se bo prodaja vršila,

– površina potrebna za prodajo,

– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje).

4. člen

Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posame­zna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.

5. člen

Na prodajnem prostoru smejo prodajati:

– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,

– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost do­mače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,

– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,

– društva in humanitarne organizacije,

– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),

– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni, prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. sejemski red).

6. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:

– na tržnih prostorih na območju Občine Komen,

– na sejmih v Občini Komen,

– občasno ob drugih priložnostih: na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.

Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, se­jem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v tretji alineji prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.

7. člen

Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi odločbe občinske uprave Obči­ne Komen, v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.

8. člen

Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državni­mi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.

Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

9. člen

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstra­niti embalažo, odpadke in neprodano blago.

II. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJEMSKE DEJAVNOSTI

10. člen

Na območju Občine Komen se izvaja sejem v dveh na­seljih:

– Komen in

– Štanjel.

Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se lahko določi sejem tudi v drugih naseljih Občine Komen, koli­kor se izkaže potreba po tem. O lokaciji sejma odloča občinski svet.

11. člen

Kolikor ni v predpisu, ki natančneje določa pogoje delo­vanja sejma, določeno drugače, je upravljavec sejmov Občina Komen.

12. člen

Za potrebe sejma lahko prodajalec najame občinske stoj­nice.

Prodajalec mora Občino Komen za najem stojnice zapro­siti najmanj 5 dni pred pričetkov sejma.

Višino pristojbine za najem občinske stojnice določi s sklepom župan.

Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena, lahko Občina Komen prodajalcu stojnice ne da v najem, v kolikor jo sama potrebuje za druge namene.

13. člen

Podrobnejša določila glede pogojev prodaje blaga na sejmih na območju Občine Komen so določena s posebnim predpisom, ki ga sprejme občinski svet.

III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH

14. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih pro­storih je prodaja na:

– prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski pra­znik in podobno),

– shodih in podobno na območju Občine Komen ter

– na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v prvo in drugo alinejo tega odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.

15. člen

V vsakem naselju v Občini Komen je lahko določena samo ena površina (občasen prodajni prostor) iz tretje alineje 14. člena, razen v Komnu in Štanjelu, kjer jih je lahko določenih več.

Površine iz tretje alineje 14. člena so običajno v središču naselij.

V Komnu je taka javna površina določena ob kulturnem domu, v Štanjelu pa javni površini v starem delu Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo Sv. Danijela in na javnem par­kirišču ob lokalni cesti Štanjel–Komen, parc. št. 500/14 k.o. Štanjel (»Polje«).

Ostale površine iz tretje alineje 14. člena, razen površin iz tretjega odstavka tega člena, določi s sklepom župan s so­glasjem vaške skupnosti.

Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:

– živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in ži­valskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča) in

– neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč).

Izjemoma se lahko na teh površinah prodaja tudi tekstilno blago, če je to v interesu Občine Komen. O tem odloča župan s sklepom.

16. člen

Brezplačna uporaba stojnic je možna samo na tistih obča­snih prodajnih prostorih iz 14. člena tega odloka, ki so namenje­ni za dejavnosti v interesu Občine Komen (občinske prireditve, občinski praznik), za društva in humanitarne organizacije.

17. člen

V času večjih prireditev na območju Občine Komen se prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.

IV. PRISTOJBINE

18. člen

Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.

Občina Komen zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln na podlagi pred­pisa, ki določa obveznost plačevanja občinskih taks v Občini Komen.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na priredi­tvi, ki je v interesu Občine Komen, s sklepom oprosti plačila pristojbine.

Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.

V. NADZOR

19. člen

Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski or­gani.

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pri­stojna občinska inšpekcijska in redarska služba.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen

Z globo 500 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven pro­dajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Komen, brez soglasja Občine Komen.

Z globo 200 EUR se kaznuje:

– odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,

– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javni površini ali površini, ki je v lasti Občine Komen, brez soglasja Občine Komen,

– prodajalca, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem občine.

Pristojni organi iz 19. člena izrekajo globe in varstvene ukrepe odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile upora­bljene pri kršitvi.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj pro­dajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

22. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2011.

Št. 007-5/2010-3

Komen, dne 16. septembra 2010

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.