New Page 2

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 10. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/1999) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 14. redni seji 3. 9. 2009 sprejel naslednji

SKLEP

Sabina Žampa, Levanjci 20, 2253 Destrnik, se razreši kot članica uredništva javnega glasila Občan.

 

Številka: 900 – 8/2009 – 14R – 6/3

Datum: 3. 9. 2009

 

Župan Občine Destrnik

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.