New Page 2

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 44/97), zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 in 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 23. seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni 11. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98).

2. člen

11. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz evidence.

Zavezanci so dolžni obveznost za plačilo nadomestila prijaviti Občinskemu uradu Mislinja z vsemi potrebnimi podatki za odmero nadomestila v 15 dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in prijaviti tudi vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.

Če sprememba obveznosti nastane med letom, se sprememba upošteva pri odmeri nadomestila od 1. 1. v naslednjem letu.

V primeru, da zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske namene ne prijavi obveznosti z vsemi potrebnimi podatki občinskemu uradu, se zavezancu upošteva za tekoče leto pavšalna stanovanjska površina 150 m2.«

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se pri odmeri nadomestila za leto 2001 in od 1. 1. 2001 dalje.

 

Št. 423 06-00001/2001

Mislinja, dne 1. marca 2001.

 

Župan

Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.