New Page 1

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 116/03, 5/04 in 44/04) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na 10. redni seji dne 08.12.2011 sprejel naslednji

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2012

1. člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2012 znaša 0,01584346 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2012.

Številka:  007-15/2011

Datum:  12. 12. 2011

Občina Kidričevo

Župan Anton Leskovar