Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/02) in 15. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, 11/99, 5/01 in 10/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 38. redni seji, dne 17. oktobra 2002, sprejel
 
ODLOK
 
 
o pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju
 
 
Vsebina odloka
 
 
1. člen
 
Ta odlok določi upravičence, zavezance, višino vračila, načine in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju. Ta odlok določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
 
Upravičenci do vračila vlaganj
 
 
2. člen
 
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Upravičenci) so po tem odloku fizične osebe, oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995, na območju današnje Občine Lovrenc na Pohorju, sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.
 
 
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so jih izdali ustrezni gradbeni odbori, v zvezi s pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom. Če teh dokazov ni več, se upoštevajo, kot dokazilo o obstoju pogodbe, seznami vlagateljev razvidni iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalne skupnosti.
 

Upravičenci do Telekoma Slovenije,d.d. (v nadaljevanju Upravičenci) so po tem odloku fizične osebe, oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, na območju današnje Občine Lovrenc na Pohorju, sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.

 
 

Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so jih izdali ustrezni gradbeni odbori, v zvezi s pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom. Če teh dokazov ni več, se upoštevajo, kot dokazilo o obstoju pogodbe, seznami vlagateljev razvidni iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalne skupnosti.

 
Zavezanec za vračilo vlaganj
 
 
3. člen
 
Zavezanec za vračila vlaganj Upravičencem ali njihovim pravnim naslednikom je Občina Lovrenc na Pohorju, ki izvaja vračila vlaganj, kot preneseno pristojnost, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec za vračilo deleža do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije, oziroma Sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: Sklad).
 
 
Vračilo vlaganj Upravičencem se izvede po izvršenem nakazilu Republike Slovenije oziroma Sklada.
 
Vlaganje zahtevkov
 
 
4. člen
 
Občina Lovrenc na Pohorju bo, v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, v Uradnem listu Republike Slovenije vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
 
 
Državni pravobranilec bo na podlagi predloženih dokumentov sestavil predlog pisne poravnave, ki bo podan v pregled strokovni komisiji iz 5. člena, potrdil pa ga bo Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju. Pisno poravnavo sklene župan, le-ta pa predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada. V primeru, da predloga pisne poravnave občinski svet ne sprejme, se postopek nadaljuje pri pristojnem sodišču.
 
Pristojni organi
 
 
5. člen
 
Strokovne in tehnične naloge opravlja na podlagi zakona in tega odloka občinska uprava. Za izvedbo nalog imenuje župan posebno komisijo (najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka).
 
 
V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predsednike KS na področju Občine Lovrenc na Pohorju ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega omrežja, tajnike bivših KS.
 
 
Komisijo vodi praviloma direktor občinske uprave. Z aktom o imenovanju komisije so določene tudi naloge komisije, notranja razmerja in način dela komisije ter merila za plačilo dela članom komisije - v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.
 
Javni poziv
 
 
6. člen
 
V kolikor lokalna skupnost nima vseh podatkov o vlaganjih Upravičencev za vračilo, komisija objavi, na krajevno običajen način, poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikih. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke upravičenci lahko prijavijo na predpisanem obrazcu, ki jih predpiše komisija najkasneje do objave poziva.
 
 
Poziv določa:
 
 
• kdo so upravičenci (2. člen tega odloka),
 
 
• roki za vložitev zahtevkov za vračila,
 
 
• način in navodilo za vložitve zahtevkov.
 
Način sestave seznama končnih upravičencev
 
 
7. člen
 
Komisija v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe, pripravi in objavi predlog seznama Upravičencev.
 
 
Iz seznama mora biti razvidno:
 
 
• ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
 
 
• čas oziroma leto vplačila in
 
 
• priznana višina vlaganja,
 
 
ki je pogodbena vrednost preračunana v DEM oz. EUR, na dan sklenitve pogodbe, oziroma na dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta.
 
 
Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materiala, kar ni ovrednoteno v pogodbah, komisija pridobi izvedeniško mnenje o vrednosti urne postavke in cene za enoto materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi izvedeniškega mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela ali materiala, na osnovi katerih se določi priznana višina vlaganj za upravičenca, v kolikor ta ni ovrednotena v pogodbi.
 
 
Za pripravo seznama lahko komisija, na podlagi 4. odstavka 8. člena zakona, pridobi podatke tudi iz arhiva ali dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d. Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
 
8. člen
 
Fizične osebe, ki niso zapisane na predlogu seznama končnih upravičencev, ali menijo, da podatki iz seznama niso pravilni, lahko podajo v roku 15 dni od objave pisni ugovor na predlog seznama. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj iz drugega člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v 30-ih dneh. Zoper odločbo komisije se vlagatelj, v roku 15 dni od prejema odločbe, lahko pritoži pri Županu Občine Lovrenc na Pohorju. Pritožba mora biti pisna in utemeljena. Odločba župana je dokončna.
 
9. člen
 
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama Upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju najkasneje 30 dni od objave seznama Upravičencev. Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrdi seznam Upravičencev v roku 30 dni od predloga komisije, nato pa ga objavi na krajevno običajen način.
 
Način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev
 
 
10. člen
 
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak upravičenec, predstavlja priznana višina vlaganja posameznega upravičenca, objavljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:
 
 
• morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času, na istem geografskem območju, plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
 
 
• morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS-u,
 
 
• od tako določne osnove je Upravičenec upravičen največ do vračila v denarnih sredstev v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, 58/2002).
 
11. člen
 
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslov vračanja vlaganj ne zadostujejo za povračilo vlaganj vseh upravičencev, določi komisija sorazmerne deleže, ki jih prejmejo Upravičenci tako, da se jim zmanjša višina dejansko dodeljenega vračila v enakem odstotku, glede na največji dovoljeni delež vračila, ki bi jim pripadal na osnovi izračuna, sorazmerno razpoložljivim sredstvom, ki jih lokalna skupnost prejme iz naslova vračanja vlaganj od sklada.
 
12. člen
 
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep o dodeljeni višini in roku vračila. Zoper sklep je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od pisnega prejema sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožbe sprejema komisija iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
 
Način in roki vračila prispevkov
 
 
13. člen
 
Prejeta vračila lokalna skupnost, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama, na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem odlokom.
 
 
Občina prejeta vračila vrača posameznikom, kot končnim upravičencem, neposredno na račune, ki so ga le-ti navedli v svoji prijavi, v roku 30 dni, od dneva prejema sredstev z računa Sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega sklepa iz 12. člena tega odloka. V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva končnim upravičencem v obrokih, z isto dinamiko, v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
 
14. člen
 
 
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Župan Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s.r.
Številka: 015-03-018/02
Dne: 17. november 2002
 
 
 
 

Odlok o spremembi odloka o pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2004) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 
2. člen
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.