New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Ruše (MUV, št. 20/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011) je Občinski svet Občine Ruše na 13. redni seji, dne 24. 9. 2012 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

I.

 

 

Občinski svet Občine Ruše potrdi programsko zasnovo javnega glasila Občine Ruše »Ruške novice«.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenski občin.

 

 

Številka: 032 1/2010

 

 

Datum: 24. 9. 2012

 

 

 

Občina Ruše

 

Župan Uroš ŠTANC