New Page 1

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 26. redni seji dne 5. 5. 2010 sprejel

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Benedikt se imenujejo:

predsednik:            Drago BERDEN, Štajngrova 4, 2234

                       Benedikt

namestnik predsednika: Janez KLEPEC, Sveti Trije Kralji 11a,

                       2234 Benedikt

članica:               Marija RAJTER, Slatinska cesta 19,

                       2234 Benedikt

namestnik članice:     Silvo PROSIČ, Vinogradniška pot 6,

                       2234 Benedikt

član:                  Marjan KRANAR, Šolska ulica, 7, 2234

                       Benedikt

namestnica člana:      Angela RAJŠP, Drvanja 6, 2234

                       Benedikt

članica:               Vida PINTARIČ, Mariborska cesta 2,

                       2234 Benedikt

namestnica članice:    Jelica VERBOŠT, Breznikova cesta 10,

                       2234 Benedikt.

II.

Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.

III.

Sedež Občinske volilne komisije Občine Benedikt je Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 04003-001/2010-10

Benedikt, dne 6. maja 2010

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.