New Page 1

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14, v nadaljevanju: ZVoz) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) ter 32. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11 in 8/12) je Svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 23. 9. 2015 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

 

1. člen

Prva točka 2. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 56/01, 76/06 in 36/12, v nadaljevanju: Odlok), se spremeni tako, da se po novem glasi:

»obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, ter podaja mnenje glede stanja prometne varnosti.«

7. točka 2. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: »sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in ministrstvom pristojnim za promet.«

 

2. člen

Prvi odstavek 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»SPV je posvetovalno telo župana, ki ga sestavlja 8 članov:«

4. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»predstavnik izpitnega centra s področja UE Kranj«;

6. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj« in 7. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»2 predstavnika civilnih organizacij ali vzgojno izobraževalnih organizacij s področja prometne varnosti, ki ju predlaga župan, na podlagi javnega poziva.«.

 

3. člen

V 5. členu Odloka se popravi sestava Komisije za tehnična vprašanja in se po novem glasi:

Komisija za tehnična vprašanja (sestavljajo jo predstavniki: izpitnega centra s področja UE Kranj, vzdrževalca občinskih cest, Policijske postaje Kranj, Gasilske reševalne službe, Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj in Medobčinskega inšpektorata Kranj).

 

4. člen

6. člen Odloka se po novem glasi: Organizacijske in tehnično-administrativne naloge za potrebe SPV opravlja tajnik SPV, ki ga na predlog predsednika SPV s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

5. člen

Članom SPV, ki svojo funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, mandat preneha z dnem imenovanja novih članov SPV v skladu drugim odstavkom tega člena.

Imenovanje novih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj se izvede najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

 

6. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 224-7/2015-3-(41/21)

Kranj, dne 23. septembra 2015

 

Župan

Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.