New Page 2

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 8. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 3/06, 14/06) je župan Občine Nazarje sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi in obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje

I.

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje (v nadaljevanju- ZN Prihova), ki ga je izdelalo podjetje ARCHI.Ka d.o.o. iz Ljubljane, pod št. projekta OPPN/2007-017 v oktobru 2007, je načrtovan kot sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (Uradni list RS, št. 7/95 in Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 9/99) v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1998 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št.02/02 in 08/02) in se javno razgrne.

II.

S spremembami in dopolnitvami Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje je načrtovana ureditev zemljiških parcel za gradnjo poslovnih objektov namenjenih obrtni, servisni in storitveni dejavnosti ter zemljišča, ki so namenjena grajenemu javnemu dobru, kot so vodnogospodarske ureditve, cestno omrežje, črpališče, transformatorska postaja, prostor za ločeno zbiranje odpadkov, na zemljišču parcelnih številk, vse k.o. Prihova kot sledi: 13/2, 13/3, 13/4, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/11, 47/12, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/20, 47/22, 47/23, 47/24, 47/25, 47/26, 47/27, 47/28, 47/29, 47/30, 47/32, 47/91, 47/42, 47/43, 47/44, 47/45, 47/49, 47/50, 47/51, 47/52, 47/53, 47/4, 47/55, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 49/8, 49/10, 49/11, 56, 57, 59/1, 59/2, 59/3, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/3, 64/2, 70/2, 72/2, 74, 75/3, 416/1, 419/3, 479/3, 1186/2, 1200/6, 1200/8, 1200/9, 1200/13, 1200/14, 1200/15, 1200/16, 1200/21, 1200/26, 1200/33, 1200/34, 1200/36, 1200/37, 1200/38,, 1200/2. Poleg ureditve zazidljivih zemljiških parcel se za načrtovane ureditve določi tudi pogoje gradnje poslovnih objektov ter naprav, objektov in vodov gospodarske javne infrastrukture.

III.

Ministrstvo za okolje in prostor je 20. 12. 2007 podalo pozitivno mnenje (št. 35409-85/2007) k Okoljskemu poročilu za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijsko obrtne cone Prihova -Nazarje in dopolnitvi in se javno razgrne in obravnava s Spremembami in dopolnitvami ZN Prihova.

IV.

Predlog bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, v času od 9. 1. 2007 do 8. 12. 2007.

V.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Nazarje v sredo, 31. 1. 2008 z začetkom ob 14,00 uri.

VI.

Z objavo v Savinjskih novicah in na spletni strani občine se dodatno obvesti občane in ostale zainteresirane o času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave.

VII.

Pisne pripombe, ki se nanašajo na javno razgrnjene Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje ter okoljsko poročilo, lahko občani in vsi zainteresirani podajo z vpisom v knjigo pripomb, pisno posredujejo po pošti na naslov Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov: obcina@nazarje.si. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

VIII.

Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Zgornje Savinjskih občin. Objavljen bo teden dni pred javno razgrnitvijo tudi na spletni strani Občine Nazarje, http//www.nazarje.si, in v Savinjskih novicah.

 

Številka: 032-0004/2007

Datum: 21. december 2007

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.