New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10), 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) je Občinski svet Občine Vojnik na 7. redni seji dne 31. 5. 2011 sprejel

ODLOK

o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011

1. člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2011.

2. člen

Iz proračunske rezerve se zagotovijo finančna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki »4020120 – proračunska rezerva«, v višini 75.546 EUR.

Sredstva se porabijo predvsem za:

– izdelavo projektne dokumentacije za plaz na cesti proti Koštomaj (Konjsko–Višnja vas),

– izdelavo projektne dokumentacije za plaz Podgorje pod Čerinom (pod hišo Zazijal),

– sanacija brežine škarpe (plaz) ob cesti Frankolovo–Socka (pri Petrina),

– sanacija brežine s kamnito zložbo ob cesti v Kapljo–Višnja vas,

– sanacija brežine ob javni poti v smeri Sv. Florjan proti Tomažu,

– sanacijo plazu ob javni poti pri hiši Ocvirk v Frankolovem,

– sanacijo prepusta na cesti Vojnik–Šmartno,

– sanacijo brežine ob javni poti Novake–Razdelj.

Vse predlagane rešitve so namenjene pripravi projektov in sanacijam po neurju iz leta 2010. Sredstva se porabijo tudi za sanacije zajed in več manjših plazov ob cestah z zabijanjem kovinskih profilov, vzporedne sanacije cest, bankin in obcestnih muld. Del sredstev se lahko nameni, s soglasjem Odbora za prostor in komunalo, tudi za morebitne posledice elementarnih nesreč v tekočem letu.

3. člen

O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju bo občinskemu svetu podano poročilo pri zaključnem računu proračuna za leto 2011.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0026-2010/17

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 31. maja 2011

Benedikt Podergajs l.r.