Na podlagi sedme alinee Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Rače-Fram (MUV, 11/95) in 16. člena Statuta (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet na svoji 28. redni seji, dne 18. marca 2002, sprejel
 
 
S P R E M E M B E
 
sprememb in dopolnitev sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram
 
 
1.
 
S temi spremembami se spreminjajo ½Spremembe in dopolnitve sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram½ objavljene v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 15/01.
 
 
2.
 
Spremeni se drugi odstavek 1. Točke navedenih Sprememb in dopolnitev Sklepa o enotni višini pripsveka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram tako, da spremenjen glasi:
 
 
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije morali sodelovati pri sofinanciranju investicije in iz karšnihkoli razlogov nočejo ali ne morejo, se lahko priključijo na javno kanalizacijo po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj strošek sofinanciranja povečan za 15%, kar znaša 882 EURO v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije, plačljivo v enkratnem znesku. V primeru plačila na 4 obroke se višina plačila poveča za 5%.
 
 
3.
 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/28/02-349-1
 
 
Datum: 19. marec 2002