New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) in 13. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97 in 33/09) je Občinski svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel

 

S K L E P
o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče

 

1. člen

 

Letna najemnina za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče znaša:
– Za enojni grob in grob za žaro 6,667 €;
– Za dvojni grob 8,333 €.
V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.

 

2. člen

 

Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.

 

3. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

 

4. člen

 

Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 110/09).

 

Št. 121/12-12

Turnišče, dne 20. decembra 2012

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.