New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP – 2 ( Ur.l. RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Vitanje  (Ur.l. RS,št. 113/06 in 21/07)  je Občinski svet občine Vitanje  na 24. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra parc.št. 1591/2 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 4 m2, parc.št. 1591/4 k.o. 1093 – Spodnji Dolič., površine 609 m2, parc.št. 1591/6 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 58 m2, parc.št. 1591/8 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 88 m2, parc.št. 1591/9 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 270 m2, parc.št. 1591/11 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 73 m2, parc.št. 1591/12 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 26 m2, parc.št. 1591/14 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 340 m2, parc.št. 1591/16 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 59 m2 ter parc.št. 1610/5 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 771 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1093 1591/2, z ID znakom 1093 1591/4, z ID znakom 1093 1591/6, z ID znakom 1093 1591/8, z ID znakom 1093 1591/9, z ID znakom 1093 1591/11, z ID znakom 1093 1591/12, z ID znakom 1093 1591/14, z ID znakom 1093 1591/16 in z ID znakom 1093 1610/5  vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Pristojno sodišče na predlog Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka :  9000-009/2018-007

Datum   : 27. 9. 2018

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan