Na podlagi 37/a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) je občinska volilna komisija Občine Rače – Fram
 
u g o t o v i l a
 
da je mandat člana občinskega sveta Občine Rače – Fram prešel na naslednjega kandidata z liste DESUS. Demokratične stranke upokojencev Slovenije, to je Vitomir KOTNIK, roj. 10.9.1935, stanuje Fram 101/a.
 
Kandidat je dne 9. septembra 1997 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
 
 
Številka: 008-279/97
 
 
Datum: 11.9.1997
 
 
Predsednik
 
 
Občinske volilne komisije
 
 
Občine Rače – Fram
 
 
Marjan GLAVAR, dipl.iur., s.r.