New Page 2

 

Na podlagi 31.  člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2 – Uradni list RS št. 110/2005, 25/2008), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) in Statuta  Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) je Občinski svet Občine Markovci na seji 27. seji, dne 17. junija 2010 sprejel 

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCU V OBČINI MARKOVCI

 

 

1.

 

 

Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od 1. 9.2009 dalje mesečno na otroka

 

 

v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke

 

 

- prve starostne skupine (od 1  do 3 let)  

478,89 €/mesec

 

 

- druge starostne skupine (od 3  do 6 let)

308,78 €/ mesec

 

 

2.

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin in začne veljati naslednji  dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 9. 2010.

 

 

Številka:   301-0005/2006

 

 

Datum:  17. 6. 2010

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Franc KEKEC