New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 25. 4. 2001 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

I.

Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 1717/2, dvorišče, vl. št. 503, k.o. Rogaška Slatina in splošna raba na zemljišču s parc. št. 1811, dvorišče, vl. št. 330, k.o. Rjavica.

 

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 06201-05/01

Rogaška Slatina, dne 8. maja 2001.

 

                                                                                 Župan

                                                                                  Občine Rogaška Slatina

                                                                                   mag. Branko Kidrič l. r.