New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gornji Petrovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gornji Petrovci

Predlagatelj:

Župan Občine Gornji Petrovci

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP - A in 80/20 - ZIUOOPE) in 16. člen Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gornji Petrovci

Datum:

28.6.2021

Priloge:

/
Vabilo na sejo: 14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci

Besedilo:

gradivo