Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS, št. 18/84 in 33/89 ter 24. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV 11/95) je občinski svet na seji dne 27. marca 1998 sprejel
 
 
ODLOK
 
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 
1. člen
 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV 14/96) se zadnji odstavek 4. člena spremeni tako, da glasi:
 
 
Na območjih ali delih območij iz točke 1, 2 in 3 se nadomestilo ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno vsaj z vodovodnim in električnim omrežjem.
 
 
2. člen
 
V 12. členu se v predzadnjem odstavku doda nov stavek, tako, da predzadnji odstavek tega člena glasi:
 
 
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne plačuje za zemljišče, ki je namenjeno za stanovanjsko gradnjo, če površina ne presega ene stavbne parcele za individualno stanovanjsko hišo. Kot površina ene stavbne parcele se določi površina do 1000 m2.
 
 
Občan je dolžan plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za površino parcele nad 1000 m2.
 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za počitniške hišice ne glede na velikost parcele.
 
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Zdravko Jelšek, s.r.
 
 
Datum: 27. marec 1998