New Page 2

Št. 302‑2/2013

Ob‑3312/13

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07) in na podlagi Mnenja o shemi »de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. pri­glasitve: M002‑5874572‑2011), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2013

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra­tnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo­darstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob­dobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku­mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz­stavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževa­nje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev name­njenih za izvedbo javnega razpisa je 118.000 EUR in so zagotovljena na proračunskih postavkah 5220 in 5521 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 90.000 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 8.000 EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Koli­kor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpo­ložljivih sredstev. Kolikor bo kljub temu, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi­denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

– Splošni pogoji:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo nasled­nje pogoje:

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od na­slednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR,

b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR.

1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upošte­vajo).

1.3. Strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih.

1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podje­tja. Neodvisna podjetja so tista, pri katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ni v lasti enega samega podjetja ali v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo opredelitve za mikro in majhna podjetja.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež de­javnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upra­vičena tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Ob­čine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:

– so v skladu z določbami zakonodaje o finanč­nem poslovanju podjetij kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s pre­nesenimi izgubami iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,

– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v postopku prisilne po­ravnave, stečaju ali likvidaciji,

– so pridobila ali so v postopku pridobivanja držav­nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti,

– opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih: ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000; premo­govništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002; kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvo­dov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evrop­ske skupnosti; cestnoprometni sektor – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki opravlja­jo dejavnosti, ki niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«,

– so v lastništvu ali solastništvu Občine Krško,

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Krško ali do države (DURS itd.),

– so za isti namen že ali še bodo pridobila javne vire sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali med­narodnih virov,

– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdra­vstvene in zobozdravstvene dejavnosti.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob­dobju, od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je določen za oddajo vlog.

4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo po­trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).

6. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu pod­jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki deluje­jo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.

7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi­mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoči ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

8. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.

9. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stro­ških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV; brez drugih dajatev, ki jih predpisuje država npr. carina itd.), pri tistih, ki niso davčni zavezan­ci, se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).

10. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresnič­nih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila po­godbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v en­kratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest­mi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

11. V primerih, ko podjetje pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funk­cionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja, član poslo­vodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:

A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opra­vljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi usta­novitve novega podjetja, razširitve obstoječega podje­tja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, iz­boljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samo­stojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),

– investicija, ki je predmet subvencije, mora biti izvedena na območju Občine Krško in se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre­segati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, ko­likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna nabavna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti nabavna vrednost posameznega računa naj­manj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), ko­pirnih strojev, igralnih avtomatov, promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd), opreme za varovanje in videonadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe (je vgrajena v objekt), nepremičnin, šotorov, elektrokomuni­kacijske opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, klimatskih naprav, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev; transportnih sredstev, ki so name

njena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu (razen za gospodarske subjekte, katerim je prevoz oseb ali tovora glavna dejavnost in je razvidna iz Poslovnega registra),

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost inve­sticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdob­ju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), zato je potrebno priložiti amortizacijski načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, li­cence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES‑a)

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2011,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2012,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2013.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON‑2, potrjen s strani AJPES‑a, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2011 in 2012).

g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo itd.) in stro­škovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (na­vedite specifikacijo posameznih stroškov in št. računov investicije, datume plačila računov, skupno vrednost posamezne investicije brez DDV in z DDV, skupno vre­dnost vseh prijavljenih investicij).

h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije raču­nov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), kupo­prodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta, licence itd. V primeru leasinga je potrebno priložiti amortizacijski načrt. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za kate­ro vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.

B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku­mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov sveto­valnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodo­bitve.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samo­stojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,

– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta raz­pis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov zunanje sve­tovalne organizacije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetoval­nega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali med­narodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna doka­zila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziro­ma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davč­nega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije

b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES‑a)

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2011,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2012,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2013.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za ne­določen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON‑2, potrjen s strani AJPES‑a, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2011 in 2012).

g) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobre­nih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopi­je računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz ka­terega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), pogodbe itd.

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.

C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz­stavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podje­tij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samo­stojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,

– sofinancira se le prva udeležba na določenem sej­mu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov, ki so za določen sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa za enak sejem ali razstavo,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu in prevozni stroški razstavnih eksponatov.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sej­mih in razstavah

b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES‑a)

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2011,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2012,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2013.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz­pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON‑2, potrjen s strani AJPES‑a, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2011 in 2012).

g) Podroben vsebinski opis izvedenega promocij­skega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (ka­terega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za ude­ležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocij­skih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razsta­vah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču­nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.

D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraže­vanje

Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in nji­hovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in doda­tnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali de­lovna področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– do sredstev so upravičena mikro in majhna podje­tja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležu­jejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene vrste progra­mov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),

– upoštevajo se le posebna usposabljanja in do­datna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe novih tehno­logij, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, spe­cialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (prido­bitev določene stopnje izobrazbe),

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotiza­cije, stroški najema prostorov in opreme,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposa­bljanje in dodatno izobraževanje

b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES‑a)

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2011,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2012,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2013.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz­pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON‑2, potrjen s strani AJPES‑a, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2011 in 2012).

g) Izdelan letni program izobraževanja in usposa­bljanj podjetja za leto 2013 (vrste programov izobraže­vanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev).

h) Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposa­bljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izo­braževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno raz­delana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali uspo­sabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraže­vanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču­nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziro­ma vabilo in program posameznega izobraževanja ozi­roma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil).

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.

E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva

Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udele­žujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za pod­jetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredova­nje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– društvo oziroma združenje mora biti registrirano na podlagi Zakona o društvih,

– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s prido­bitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,

– upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu z da­tumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 40% upravičenih stroškov za posame­zen namen,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozi­jev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje).

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.

b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2012.

e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za leto 2013.

f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih pro­gramskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem ob­dobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifika­cija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).

g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in doka­zil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcij­skem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).

h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.

V. Vsebina vloge

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za odda­jo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani do­kumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpis.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 24. 9. 2013, na na­slov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovoj­nicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako:

A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – nakup opreme in nematerialnih investicij, 302‑3/2013«.

B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – sveto­valne storitve, 302‑4/2013«.

C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – promo­cija na sejmih in razstavah, 302‑5/2013«.

D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – uspo­sabljanje in izobraževanje, 302‑6/2013«.

E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – strokov­na društva in združenja, 302‑7/2013«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko­misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolni­jo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje­ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogle­dom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči­tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod­bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre­jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Isto­časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne­upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr­žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar­ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49‑81‑292, e‑mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško