New Page 1

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 15. redni seji dne 16. 6. 2012 sprejel

O D L O K

o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za območje Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov, postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov, način opravljanja avto-taksi prevozov, nadzor nad izvajanjem določil odloka in kazenske določbe.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

Avto-taksi prevoz pomeni prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev in se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine.

Avto-taksi prevozniki (v nadaljevanju: prevozniki) so pravne ali fizične osebe, ki imajo licenco za avto-taksi prevoze in dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov.

Licenca je dovoljenje, ki ga izda zbornica, pristojna za avto-taksi prevoze.

Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov v MOK je listina, ki jo lahko pridobijo pravne in fizične osebe, če organu lokalne skupnosti, pristojnemu za promet, predložijo vsa dokazila, predpisana z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in s tem odlokom.

Avto-taksi izkaznica je izkaznica, ki jo pristojni organ izda avto-taksi prevozniku, za vsako vozilo posebej.

3. člen

S tem odlokom se urejajo samo tisti prevozi, ki se pričnejo na območju MOK, ne glede na nadaljevanje relacije vožnje. Prevozniki, ki nimajo dovoljenja MOK, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju.

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTO-TAKSI PREVOZOV

1. Pogoji

4. člen

Avto-taksi prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje avto-taksi prevozov na območju MOK (v nadaljevanju: dovoljenje) izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima veljavno licenco za avto-taksi prevoze,

– da ima avto-taksi vozilo opremljeno skladno s pravilnikom ki ureja oznake in opremo vozil, s katerim se opravljajo prevozi v cestnem prometu (v nadaljevanju: pravilnik),

– da ima plačano letno takso za vsako vozilo, s katerim opravlja prevoze.

2. Postopek za pridobitev dovoljenja

5. člen

Avto-taksi prevoznik pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, na podlagi vloge, kateri morajo biti priložene kopije naslednjih dokumentov:

– odločbo o podelitvi licence za opravljanje avto-taksi prevozov in izvod licence za vsako avto-taksi vozilo,

– potrdilo pooblaščene organizacije o skladnosti avto-taksi vozila s pravilnikom,

– vozniško dovoljene voznika avto-taksi vozila,

– prometno dovoljenje za vozilo posebej,

– dokazilo o zaposlitvi ali drug dokument, ki izkazuje zaposlitev voznikov.

Pristojni organ ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.

6. člen

Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena tega odloka, pristojni organ izda:

– dovoljenje za čas do izteka veljavnosti dokumentov iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka oziroma največ za obdobje petih let,

– avto-taksi izkaznico za vsako vozilo.

Avto-taksi prevoznik dobi dovoljenje in avto-taksi izkaznice za vozila, ko plača občinsko takso iz 12. člena tega odloka.

Dovoljenje se izda v toliko izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katera je priložil ustrezne dokumente.

Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka tega člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja, priložijo se le tisti dokumenti, ki so se spremenili. Avto-taksi prevoznik mora v takem primeru najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja vložiti pri pristojnem organu vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja.

Avto-taksi prevoznik je dolžan pristojnemu organu MOK letno dostaviti potrdilo o plačilu takse, in sicer najkasneje do izteka veljavnosti avto-taksi izkaznice, na podlagi katerega se mu izda nova avto-taksi izkaznica.

Pri izdaji dovoljenja se vlagatelju izda avto-taksi izkaznica za vsako v dovoljenju navedeno vozilo. Avto-taksi izkaznica velja za dobo plačane takse oziroma najdlje eno leto. Avto-taksi izkaznica vsebuje elemente celostne podobe MOK, številko dovoljenja, registrsko številko vozila in datum veljavnosti. Avto-taksi izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu sprednjega vetrobranskega stekla vsakega vozila.

7. člen

Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja, če:

– avto-taksi prevoznik ne plača letne občinske takse za avto-taksi postajališče,

– avto-taksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avto-taksi prevozov,

– vozilo avto-taksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.

O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča župan. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Avto-taksi prevoznik mora v osmih dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov in avto-taksi izkaznice za vozila.

8. člen

Avto-taksi prevoznik mora v času veljavnosti dovoljenja pristojnemu organu predložiti vsako spremembo podatkov o vozilu in vozniku.

Ob prijavi prenehanja opravljanja dejavnosti je pristojnemu organu potrebno vrniti original vseh izvodov dovoljenja in vse avto-taksi izkaznice.

9. člen

Pristojni organ vodi evidenco o izdanih dovoljenjih.

Pristojni organ objavlja seznam dovoljenj avto-taksi prevoznikov na svoji spletni strani.

Lastniki gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, morajo na vidnem mestu objaviti seznam avto-taksi prevoznikov, najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka in ga novelira enkrat letno do 31. 1.

10. člen

Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju MOK z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju.

III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV

1. Avto-taksi postajališče

11. člen

Za ureditev avto-taksi postajališča skrbi pristojni organ MO Kranj.

12. člen

V skladu z odlokom o občinskih taksah, plača avto-taksi prevoznik za uporabo avto-taksi postajališča, za vsako vozilo letno občinsko takso, razen za okolju prijazna vozila.

Za okolju prijazno vozilo po tem odloku se šteje vozilo na električni pogon, vozilo na hibridni pogon, ali vozilo katerega uradne specifične emisije CO(2) – ogljikov dioksid iz izpušnih plinov ne presegajo vrednost 120 g/km za kombinirano vožnjo.

2. Dolžnosti avto-taksi prevoznika in voznika

13. člen

Voznik lahko ustavlja vozilo, ki ima veljavno avto-taksi izkaznico iz 6. člena tega odloka, na vsakem avto-taksi postajališču ali tam, kjer je v skladu s cestno prometnimi predpisi to varno, le v času opravljanja dejavnosti avto-taksi prevozov. Na avto-taksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali njegovi bližini.

14. člen

Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom, po najkrajši možni poti ali najprimernejši poti oziroma poti, ki jo določi naročnik.

15. člen

Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.

16. člen

Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši predpisov o varnosti v cestnem prometu.

V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo vozilo.

17. člen

Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ta ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.

18. člen

Z najdenimi predmeti v vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.

19. člen

Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.

IV. NADZOR

20. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljata inšpektorat Republike Slovenije pristojen za promet in Medobčinski inšpektorat Mestne občine Kranj.

V. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek avto-taksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena.

Z globo 280,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

22. člen

Z globo 200,00 evrov se kaznuje za prekršek avto-taksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 8. členom.

Z globo 100,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

23. člen

Z globo 250,00 evrov se kaznuje za prekršek voznik, če:

– nima nameščene avto-taksi izkaznice, kot to določa šesti odstavek 6. člena,

– ravna v nasprotju z 10., 13., 16. in 17. členom.

24. člen

Z globo 100,00 evrov se kaznuje nosilec gostinskga obrata ali kmet, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi avto-taksi prometa v občini Kranj (UVG 31/1982).

26. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 371-184/2012-1-(46/07)

Kranj, dne 16. maja 2012

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj l.r.