New Page 1

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS št. 35/85, 48/86) ter na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 27. julija 1997 je Svet krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne 19. 8. 1997 sprejel

 

S K L E P 

o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci

 

1. člen

 

Za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci se po odločitvi krajanov na referendumu dne 27. julija 1997 uvede dodatni krajevni samoprispevek.

 

2. člen

 

Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za obdobje treh let in sicer od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2000.

 

3. člen

 

Sredstva dodatnega samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-645-30101. 

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.

 

4. člen

 

Sredstva zbrana z dodatnim samoprispevkom se bodo uporabila za financiranje izgradnje javne razsvetljave v Moščancih.

 

5. člen

 

Dodatni samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva na območju vasi Moščanci in sicer 1.500 SIT mesečno.

 

6. člen

 

Samoprispevek obračunava in odteguje Krajevna skupnost Mačkovci na podlagi izstavljenih položnic trimesečno.

 

7. člen

 

Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Mačkovci.

 

8. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-4/97

Mačkovci, dne 19. avgusta 1997.

 

Predsednik 

Sveta KS Mačkovci 

Dezider Obal l. r.