New Page 2

Ob-28912/05

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:

– radioamaterstvo,

– jamarstvo,

– modelarstvo,

– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,

– astronomija.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v Občini Krško. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2006 je 3,700.000 SIT, realna vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2006.

5. Merila za izbor programov:

– kvaliteta in realnost predloženega programa,

– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,

– reference prijavitelja,

– finančna konstrukcija programa.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,

– odločba oziroma sklep o registraciji (od upravne enote); namesto odločbe oziroma sklepa se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju tehnične kulture,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti porabljena v letu 2006.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 30. novembra 2005 do 12. ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kulturo 2006«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. decembra 2005 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu Občine Krško. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Katja Ceglar, tel. 07/498-12-84, e-mail: katja.ceglar@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško