New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.: 11/11-UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 13/11, 17/14) je župan dne 1. decembra 2014 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LOVRENC NA POHORJU  V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

 

1. člen

S tem sklepom  se določa in ureja začasno financiranje Občine Lovrenc na Pohorju v obdobju od 01. januarja do 31. marca 2015.

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami)  in Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 54/13, 17/14, 30/14, 43/14 in 51/14).

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014, to je do višine 671.923,73 EUR in za namene, v skladu z določili 32. člena Zakona o javnih financah.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma odlokom o proračunu.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.

 

5. člen

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.

 

6. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 44.741,34 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. januarja 2015.

 

Številka: 4101-0006/2014

Datum: 01. december 2014

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan