New Page 2

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o., Celje, pod številko projekta 044/96 v letu 1997.

2

Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opredeljuje spremembo lege in gabaritov objekta BS in določa ureditev parkirnih mest znotraj območja zazidalnega načrta.

3

Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Razgrnitev traja 30 dni od dneva objave.

4

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 350-05-03/97/01-2

Zreče, dne 16. marca 2001.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.