New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 15. redni seji, dne 09. 12. 2016, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2016

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)   se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

V splošnem  delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans 2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.273.527

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.792.182

70

DAVČNI PRIHODKI

1.669.682

700

Davki na dohodek in dobiček

1.459.497

703

Davki na premoženje

156.885

704

Domači davki na blago in storitve

53.300

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

122.500

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

44.250

711

Takse in pristojbine

3.000

712

Globe in druge denarne kazni

1.400

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

73.850

72

KAPITALSKI PRIHODKI

293.407

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

110.000

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

183.407

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

187.938

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

187.938

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.943.538

40

TEKOČI ODHODKI

939.342

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

255.571

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

37.182

402

Izdatki za blago in storitve

565.466

403

Plačila domačih obresti

50.570

409

Rezerve

30.553

41

TEKOČI TRANSFERI

853.740

410

Subvencije

21.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

492.189

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.380

413

Drugi tekoči domači transferi

288.171

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.150.456

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.150.456

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

0

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-670.011

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans  2016

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

5.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000

440

Dana posojila

5.0000

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

-5.000

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA   

 

 

Skupina/Podskupina/Konto/Podkonto

Rebalans 2016

 

Skupina/Podskupina/Konto/Podkonto                 Proračun leta 2017

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

75.243

50

ZADOLŽEVANJE

75.243

500

Domače zadolževanje

75.243

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

106.534

55

ODPLAČILA DOLGA

106.534

550

Odplačila domačega dolga

106.534

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-706.302

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-31.291

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

670.011

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

706.302

 

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-7/2016-15R-5/5

Datum:  9.12.2016

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan