New Page 1

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) Občinski svet občine Vojnik je na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002

1. člen

V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01, 30/02, 26/02) se zadnji odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

 

1. Skupaj prihodki

838,800.000

2. Skupaj odhodki

854,800.000

3. Proračunski presežek-primanjkljaj

 

(1-2)

–16,000.000

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV

 

IN NALOŽB

 

1. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja

 

kap.deležev

1,732.000

2. Dana posojila in povečanje kap.deležev

3. Razlika (1-2)

+1,732.000

III. RAČUN FINANCIRANJA

 

1. Zadolževanje proračuna

16,000.000

2. Odplačilo dolga

530.000

3. Neto zadolževanje (1+2)

+15,470.000

POVZETEK I+II+III

+1,202.000

2. člen

V 10. členu se spremeni drugi odstavek:

“Sredstva za obvezno proračunsko rezervo se povečajo za 800.000 SIT.”

3. člen

Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.

 

Št. 1373/12-2002/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 18. decembra 2002.

Benedikt Podergajs l. r.