New Page 2

Številka: 900-4/2014-0

Datum: 20.03.2015

 

V   A   B   I   L   O

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2011) sklicujem 05. redno sejo občinskega sveta, ki bo

 

v četrtek 26. marca 2015

ob 18.30 uri

v sejni sobi Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč

 

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2011) predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Predlog Zapisnika 4. Redne seje Občinskega sveta z dne 04.02. 2015

2. Letno poročilo Občine Zavrč za leto 2014 (g. Robert VUZEM) (poročilo)

3. Predlog sprememb Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

4. Program dela Nadzornega odbora Občine Zavrč (predsednica ga. Marta Bosilj)

5. Predlog Pravilnika o obdarovanju novorojencev

6. Osnutek (predlog) Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju – skrajšani postopek (gradivo)

7. Predlog Imenovanja uredniškega odbora

8. Poročilo političnih strank o stroških volilne kampanje za lokalne volitve 2014 (poročilo 1, 2, 3, 4, 5)

9. Predlog Sklepa o spremembi NRP za projekt jabolko (gradivo)

10. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a za modernizacijo JP 983 351 Hrastovec-Plantik

11. Čisto mesto

- Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Zavrč za l. 2015 (gradivo)

- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (gradivo)

- Informativna primerjava cen ravnanja s komunalnimi odpadki po izgradnji zbirnih centrov s 01.05. 2015 (gradivo)

12. Letna poročila v seznanitev:

- Poslovno poročilo za leto 2014 OŠ dr. Ljudevita Pivka (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 OŠ Cirkulane – Zavrč (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 o delu SNRS (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 CSD Ptuj – Laična pomoč družinam (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 CSD Ptuj – Pomoč na domu (gradivo)

- Poslovno poročilo za leto 2014 CSD Ptuj -  Varna hiša (gradivo)

13. Morebitni sklepi in predlogi

• Odbor za gospodarstvo

• Odbor za družbene dejavnosti

• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

• Komisija za statutarno pravne zadeve

 

 

S spoštovanjem!   

                                                                             

Občina Zavrč

    Miran Vuk l.r., župan