New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 15.člena Statuta Občine Dornava Uradni list RS, št. 26/07) je Župan   Občine Dornava

 dne 10.12.2008 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE DORNAVA V OBDOBJU

JANUAR – MAREC 2009

 

1.         SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dornava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dornava za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2007 in št. 27/2008); v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2.         VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

376.542

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

364.842

 

70 DAVČNI PRIHODKI

341.751

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

328.068

 

 

703 Davki na premoženje

3.699

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

9.984

 

 

706 Drugi davki

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

23.091

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.084

 

 

711 Takse in pristojbine

977

 

 

712 Denarne kazni

100

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

19.930

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

 

 

73 PREJETE DONACIJE

 

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

11.700

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

11.700

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

382.571

 

40 TEKOČI ODHODKI

167.914

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

41.401

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

6.517

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

108.752

 

 

403 Plačila domačih obresti

11.246

 

 

409 Rezerve

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

171.906

 

 

410 Subvencije

-

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

88.670

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

36.936

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

46.300

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

 

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

42.749

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

42.749

 

 

430 Investicijski transferi

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

- 6.029,00

 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2009

IV. PREJETA VRAČILA

 

 

 

DANIH POSOJIL IN

 

 

 

PRODAJA KAPITALSKIH

 

 

 

DELEŽEV (750+751+752)

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.  DANA POSOJILA

 

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

440 Dana posojila

 

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(IV.-V.)

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

 

500 Domače zadolževanje

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

18.139

 

55 ODPLAČILA DOLGA

18.139

 

 

550 Odplačila domačega dolga

18.139

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 24.168

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

- 18.139

 

XI. NETO FINANCIRANJE

- 42.307

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

9009 Splošni sklad za drugo

20.000

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).

 

3.         IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

            V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

            Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

            Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.         OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.

 

5.         KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občine, uporablja pa se od 1. januarja 2009dalje.

 

Številka: 406-152/2008

Kraj, datum: 10.12.2008

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko JANŽEKOVIČ