New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Občina Martjanci« na naslednjih zemljiščih:

– parcela št. 764/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1583210),

– parcela št. 1023/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3262921),

– parcela št. 1033/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 575459),

– parcela št. 1057/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 240440),

– parcela št. 1071/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2927335),

– parcela št. 1420/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2255025),

– parcela št. 1439/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4271100),

– parcela št. 1671/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1750910),

– parcela št. 1876/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2255026),

– parcela št. 2004/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 744015),

– parcela št. 2087/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3599355),

– parcela št. 2121/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4606335),

– parcela št. 2158/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4606336),

– parcela št. 2411/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 744016),

– parcela št. 2627/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 5277743),

– parcela št. 2628/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3599356),

– parcela št. 2646/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 575460),

– parcela št. 3184/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3095022),

– parcela št. 3189/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4438427),

– parcela št. 3238/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1415534),

– parcela št. 3320/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 5110390),

– parcela št. 3502/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4774412),

– parcela št. 3518/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4103791),

– parcela št. 3577/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2423297),

– parcela št. 3617/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 5277744),

– parcela št. 3701/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2423298),

– parcela št. 3710/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1750911),

– parcela št. 3759/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 5110391),

– parcela št. 3760/1 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3935447),

– parcela št. 3761/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 744017),

– parcela št. 3764/2 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 407201),

– parcela št. 3765/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2927336),

– parcela št. 3766/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4438428),

– parcela št. 3767/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3431509),

– parcela št. 3768/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3431510),

– parcela št. 3769/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2759651),

– parcela št. 3770/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 240441),

– parcela št. 3771/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4103792),

– parcela št. 3772/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 575461),

– parcela št. 3773/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3935448),

– parcela št. 3774/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4774413),

– parcela št. 3776/2 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3093325),

– parcela št. 3780/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1415535),

– parcela št. 3784/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3095023),

– parcela št. 3785/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4774414),

– parcela št. 1318/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2759650),

– parcela št. 1447/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4606334),

– parcela št. 3783/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2591973),

– parcela št. 3800/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2078409),

– parcela št. 3850/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4095456),

– parcela št. 3880/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 566996),

– parcela št. 3900/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3086689),

– parcela št. 3950/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3927077),

– parcela št. 3980/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 735720),

– parcela št. 3995/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 1574900),

– parcela št. 4156/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 4766125),

– parcela št. 4160/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 903620),

– parcela št. 4198/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3423082),

– parcela št. 4246/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3758712),

– parcela št. 4250/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3590977),

– parcela št. 4254/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 2751286).

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Občina Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00052/2011-31

Moravske Toplice, dne 7. decembra 2011

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.