New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) in je občinski svet občine Hajdina na svoji 12. redni seji, dne  06. 03. 2008  sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI HAJDINA

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o denarni pomoči za novorojence v občini Hajdina (Uradni list RS št. 44/04) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Pravico do denarne pomoči imajo starši novorojenca  pod pogojem:

 

 

- da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Hajdina in

 

 

- da je eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Hajdina v času rojstva otroka.«

 

 

 

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

V 5. členu se v drugi in tretji alineji beseda »matere« nadomesti z besedo »starša«.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Višina denarne pomoči v občini Hajdina znaša 167 EUR  na novorojenca«.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Številka: 152-02-3/2008

 

 

Hajdina, dne 6. marca 2008

 

 

 

 

 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav SIMONIČ, l. r.