New Page 2

 

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07) je župan občine Kungota dne 6. oktobra 2008 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kungota v letu 2008

 

 

I.

 

 

Namen sklepa in pravna podlaga

 

 

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Kungota.

 

 

Predmet sprememb in dopolnitev so:

 

 

- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje od leta 1986 do 2000 (MUV, št. 4/86 ter Ur. list RS, štev. 72/97 in 81/04) in

 

 

- prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Maribor - Pesnica za obdobje od leta 1986 do 1990 (MUV, št. 1/87 ter Ur. list RS, štev. 72/97 in 81/04).

 

 

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2008 obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve:

 

 

- tekstualnega dela oz. odloka;

 

 

- ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu 1 : 25.000;

 

 

- kartografske dokumentacije k planu v merilu 1 : 5.000.

 

 

Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana predstavlja 2. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007).

 

 

II.

 

 

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

 

 

Občina Kungota je v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za svoje območje. V njih je med drugim določila tudi zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru in ustrezno namensko rabo prostora, ki je zadovoljila potrebe po prostoru za takrat znane razvojne pobude in predvidene investicije.

 

 

V času po sprejetju zadnjih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine je prišlo do novih razvojnih pobud in do spremenjenih pogojev za realizacijo območij za razvoj proizvodnih oz. poslovnih in deloma stanovanjskih dejavnosti ter dejavnosti za razvoj različnih oblik turizma oz. dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki terjajo redefiniranje za ta namen predvidenih območij.

 

 

Ker opisanih razvojnih pobud in odločitev ni mogoče uresničiti v okviru sprejetih odločitev o prostorskem razvoju občine in o namenski rabi prostora, pristopa občina k spremembam in dopolnitvam sprejetih planskih odločitev, v katerih bo:

 

 

- spremenila zasnovo organizacije dejavnosti in namensko rabo prostora tako, da bo vključila spremembe v razmestitvi poslovnih con in delno širitev območja za stanovanjsko gradnjo;

 

 

- spremenila zasnovo organizacije dejavnosti in namensko rabo prostora tako, da bo omogočila razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj s kmetijstvom povezanih območij za turizem in nanj vezane dejavnosti;

 

 

- po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spremembe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.

 

 

III.

 

 

Območje ter predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

 

 

Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine obsega naslednje površine na okvirno naslednjih parcelah ali delih parcel za naslednji namen:

 

 

- širitev ureditvenega območja naselja Gradiška I v podaljšku obstoječega območja za proizvodnjo AJM d.o.o. proti severu in severozahodu na parc. št. 692/1, 692/2, 692/3, 712/1, 712/3, 713/1, 713/4 in 713/5, vse k.o. Kozjak na površini cca 4,5 ha za stanovanjsko oz. za poslovne in stanovanjske dejavnosti (mešano območje);

 

 

- širitev ureditvenega območja naselja Gradiška I v podaljšku obstoječega območja za proizvodnjo AJM d.o.o. proti jugozahodu oz. zahodu na parc. št. 655, 656/1, 658, 657/3, 654/6 in 644, vse k.o. Kozjak ter sprememba namembnosti na parc. št. 654/1,645/3, 654/4, 654/5, 654/7, 681/1 in 679, vse k.o.

 

 

Kozjak tako, da bo celotno območje namenjeno za proizvodne, poslovne in stanovanjske dejavnosti (mešano območje);

 

 

- opredelitev stavbnih zemljišč na parcelah oz. delih parc. št. 332/3, 332/1 in 322/1, vse k.o. Jurski vrh, za potrebe gradnje objekta za kmečki turizem s spremljajočimi objekti in površinami;

 

 

- opredelitev poslovne cone na parc. št. 1509/1, 1509/2, 1510, 1511, 1509/3, 1512/1, vse k.o. mali Rošpoh;

 

 

- opredelitev območja vinskega turizma, ki vključuje objekte za proizvodnjo in prodajo vina, počitniške hiše oz. apartmaje visokega standarda za nastanitev turistov v sklopu vinskega turizma ter hotel s spremljajočimi dejavnostmi na parc. št. 326/3, 306/1, 306/2, 335, 331, 329/2, 328, 319/2, 278/1, 279, 283, 285, 311/2, 344/1, 346, 340/1, vse v k.o. Ciringa.

 

 

Točno bodo območja sprememb in dopolnitev ter podroben program na območjih definirani v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

 

 

IV.

 

 

Strokovne rešitve in način njihove pridobitve

 

 

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se uporabijo razpoložljive strokovne rešitve in strokovne podlage.

 

 

Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.

 

 

V.

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

 

 

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:

 

 

• Ministrstvo za okolje in prostor, za področja: poselitev; okolje; raba in upravljanje z vodami; ohranjanje narave;

 

 

• Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, za področje: ohranjanje narave;

 

 

• Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami za področje: upravljanje z vodami;

 

 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za področja: kmetijstvo; gozdarstvo; lovstvo; ribištvo;

 

 

• Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, za področje: gozdarstvo;

 

 

• Ministrstvo za kulturo, za področje: varstvo kulturne dediščine;

 

 

• Ministrstvo za promet, za področje: državne ceste;

 

 

• Direkcija RS za ceste, za področje: državne ceste;

 

 

• Ministrstvo za obrambo, za področji: obramba; zaščita in reševanje;

 

 

• Ministrstvo za gospodarstvo, za področje: energetika;

 

 

• ELES-Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;

 

 

• Elektro Maribor, d.d., JP za distribucijo električne energije, Vetrinjska ul. 2, Maribor;

 

 

• Telekom Slovenije, Titova cesta 38, Maribor

 

 

• Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska c. 24, Maribor;

 

 

• Nigrad d.d., javno komunalno podjetje, Zagrebška c. 30, Maribor;

 

 

• Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, za področja iz svoje pristojnosti.

 

 

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

 

 

V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti oz. da morajo izdati smernice ali drugače sodelovati tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, se smernice pridobi v postopku oz. se lahko v postopek vključi tudi druge subjekte oz. organe in organizacije.

 

 

Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

 

 

VI.

 

 

Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

 

 

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov so predvideni naslednji roki:

 

 

 

 

 

Aktivnost

Rok

 

Sprejem in objava sklepa

september 2008

Osnutek akta (odlok, kartografski del,kartografska dokumentacija k planu, ustrezna obrazložitev)

oktober 2008

Posredovanje osnutka akta MOP-u

oktober 2008

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (pridobi MOP)

oktober, november 2008

Izdelava dopolnjenega osnutka akta

november, december 2008

Javna razgrnitev in javne obravnave dopolnjenega osnutka akta

januar, februar 2009

Ureditev pripomb ter stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav

februar, marec 2009

Objava sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav

marec, april 2009

Priprava predloga akta

april, maj 2009

Posredovanje predloga akta MOP-u maj 2009 Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (izvede MOP)

junij 2009

Odločitev ministrstva za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje na podlagi 4. odst. 51. člena ZPNačrt

julij 2009

Potrditev predloga akta s sklepom ministra na podlagi 5. odst. 51. člena ZPNačrt

julij, avgust 2009

Sprejem predloga akta na občinskem svetu

september 2009

Objava v uradnem glasilu

september 2009

V kolikor bo ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje smernic odločilo, da je za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek z aktivnostmi in roki ustrezno integrira v zgoraj navedeni postopek.

 

 

VII.

 

 

Druga določila

 

 

Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov je Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

 

 

Pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov financirajo pobudniki sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

 

 

Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo za javna naročila male vrednosti.

 

 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletnih straneh Občine Kungota http://www.kungota.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Občina Kungota pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Maribor, Pesnica in Šentilj.

 

 

Številka: 3504-01/2008

 

 

Datum: 6. oktober 2008

 

 

Župan občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.