New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno preččeno besedilo) in 112.člena Zakona o varstvu okolja Uradni list št. 41/2004, 17/2006, ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl.US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 208/2009) ter 21. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS št. 63/2010), je občinski svet Mislinja na 3. seji, dne 3.2.2011 sprejel naslednji

ODLOK

O RAZVELJAVITVI ODLOKA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA Z ODPADKI

1. člen

Razveljavi se Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki (Uradni list RS št. 62/2008).

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku slovenskih občin.

Številka : 354-6/2008

Datum : 3.2.2011

Občina Mislinja

Župan Franc Šilak, ing.agr.