New Page 3
 

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 1. št. 72/93), 3. člena Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur. 1. SRS, št. 17/88), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur. 1. SRS št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. 1. RS, št. 10/91, 13/93 in 35/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 40. seji, dne 12. januarja 1998, sprejel

 

 

 

ODLOK

 

o ureditvi plovbe po reki Dravi

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

 

 

S tem odlokom se ureja plovbni režim, vpisovanje plovil v vpisnik, pogoji za urejanje in upravljanje pristanišč, sidrišč in privezov ter nadzorstvo za zagotavljanje varnosti plovbe na reki Dravi z Mariborskim in Bresterniškim jezerom.

 

 

 

2. člen

 

 

 

Izrazi v tem odloku imajo pomen, ki je določen v Zakonu o varnosti pomorske in notranje plovbe in na njegovi podlagi izdanih predpisih.

 

 

 

II. PLOVBNI REŽIM

 

 

 

3. člen

 

 

 

Plovbno območje na reki Dravi obsega dve plovbni coni:

 

 

 

• Mariborsko jezero

 

• Bresterniško jezero, do meje z Občino Ruše.

 

 

 

4. člen

 

 

 

Mariborsko jezero je razdeljeno na dve coni z različnim plovbnim režimom:

 

 

 

CONA A (od Mariborskega otoka do Vodnega stolpa), v kateri je dovoljena plovba s čolni na vesla, z jadrnicami, jadralnimi deskami in z motornimi čolni. Hitrost plovbe je omejena na 10 km/h. Ob športnih in turistično rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja, v skladu s pravili za izvedbo posamezne prireditve.

 

 

 

CONA B (od Vodnega stolpa do dvoetažnega mosta), v kateri je dovoljena plovba s čolni na vesla, jadrnicami in motornimi čolni. Hitrost plovbe je omejena na 40 km/h. Dovoljeno je tudi smučanje na vodi. Ob športnih in turistično rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja, v skladu s pravili za izvedbo posamezne prireditve.

 

 

Plovba z motornimi čolni na Mariborskem jezeru je dovoljena v času od 1. junija do 30. septembra, dnevno od 7. do 19. ure. Plovba z motornimi čolni na Mariborskem jezeru je dovoljena v mesecu juniju, juliju in avgustu med 10:00 in 19:00 uro, v ostalih mesecih pa med 10:00 in 17:00 uro. Za javni prevoz čas plovbe ni omejen.

 

 

 

5. člen

 

 

 

Na Bresterniškem jezeru je dovoljena plovba s čolni na vesla, z jadrnicami in z jadralnimi deskami v območju, ki je označeno z ustreznimi znamenji za urejanje plovbe. Motorni pogon je izjemoma dovoljen le za opravljanje javnega prevoza in čolne, ki pridobijo soglasje upravljalca akumulacije, z omejitvijo hitrosti na 10 km/h.

 

 

 

V pasu 500 m pred jezom hidrocentrale Mariborski otok plovba ni dovoljena.

 

 

 

6. člen

 

 

 

Za motorne čolne za reševanje, za čolne gasilcev, policije in upravljalca akumulacije, območje plovbe, čas in hitrost nista omejena.

 

 

 

7. člen

 

 

 

Plovne poti morajo biti označene z znamenji za urejanje plovbe, ki določajo smer in hitrost plovbe ter varovalne pasove, v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.

 

 

 

8. člen

 

 

 

Na vodah iz 3. člena mora vsak, ki upravlja s čolnom, ravnati skladno z določili tega odloka in s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.

 

 

 

9. člen

 

 

 

Čoln sme izpluti le:

 

 

 

• če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za

 

  plovbo,

 

• če je zanj izdano dovoljenje za plovbo,

 

• če ga upravlja usposobljena oseba.

 

 

 

Izpolnjevanje pogojev iz I. odstavka zagotovi lastnik čolna.

 

 

 

10. člen

 

 

 

Za čolne, ki se v skladu s 25. členom tega odloka vpisujejo v vpisnik čolnov notranje plovbe, izda dovoljenje za plovbo upravni organ Mestne občine Maribor, ki je pristojen za promet (v nadaljevanju: upravni organ).

 

 

 

Dovoljenje za plovbo se izda na podlagi opravljenega pregleda čolna, ki ga opravi pooblaščeno podjetje za pregled čolnov notranje plovbe.

 

 

 

11. člen

 

 

 

S čolnom lahko upravlja le usposobljena oseba. Usposobljenost za upravljanje s čolnom se ugotavlja v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.

 

 

 

12. člen

 

 

 

Za organizacijo športne ali druge turistično rekreacijske prireditve na vodah iz 3. člena tega odloka, mora organizator pridobiti dovoljenje upravnega organa.

 

 

 

V času športne ali druge prireditve na vodi ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovnih objektov na območju, ki je določeno za prireditev.

 

 

 

Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek tekmovanja oziroma treninga in organizirati reševalno službo.

 

 

 

13. člen

 

 

 

Vzdrževanje plovnih poti, ki obsega upravljanje z objekti za splavljanje, pristajanje in privezovanje, postavitev in vzdrževanje objektov za varnost plovbe, postavitev in vzdrževanje signalizacije ter izvajanje stalne kontrole nad zagotovitvijo pogojev za varnost plovbe, izvaja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: upravljalec), ki ga z javnim razpisom izbere Mestna občina Maribor.

 

 

 

14. člen

 

 

 

Sredstva za vzdrževanje plovnih poti se zagotovijo v proračunu Mestne občine Maribor in se pridobijo s pristojbino, ki jo plačajo lastniki motornih čolnov za uporabo vodne površine, za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavajočih objektov.

 

 

 

Višino pristojbin določi upravljalec, v soglasju z županom Mestne občine Maribor.

 

 

 

15. člen

 

 

 

V plovbnem območju iz 3. člena je prepovedano:

 

 

 

• ovirati plovbo drugim čolnom,

 

• splavljati čolne ali pristajati izven za to določenih in urejenih mest,

 

• ovirati ali motiti dejavnost ribištva,

 

• pluti izven za plovbo določenih območij in izven dovoljenega časa ter z večjo hitrostjo od dovoljene,

 

• poškodovati objekte in naprave na ali ob vodni površini,

 

• onesnažiti vodno površino ali obalo,

 

• pluti s čolni, ki ne ustrezajo zakonskim predpisom.

 

 

 

16. člen

 

 

 

Kadar se ugotovijo poškodbe brežin jezera, ki so nastale zaradi plovbe z motornimi čolni, upravni organ na zahtevo Dravskih elektrarn d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec akumulacij) do odprave poškodb prepove plovbo motornih čolnov po Mariborskem jezeru, oziroma tistih aktivnosti, ki so po ugotovitvah upravljalca akumulacij povzročile poškodbe brežin.

 

 

 

III. PRISTANIŠČA OZIROMA PRISTANI

 

 

 

17. člen

 

 

 

Čolne, jadrnice in plavajoče objekte (v nadaljevanju: plovilo) je dovoljeno splaviti, privezati ali sidrati oziroma položiti na vodno dno, le na za to določenih in urejenih mestih, ki so urejena v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Maribor in je zanje izdano dovoljenje za poseg v prostor, po predpisih o urejanju naselij in graditvi objektov. Dovoljenje se lahko izda po predhodni pridobitvi soglasja upravljalca akumulacij.

 

 

 

18. člen

 

 

 

Dovoljenje za začasni ali stalni privez, sidranje ali položitev plovila na vodno dno, izda upravni organ, po predhodni pridobitvi soglasja upravljalca akumulacij.

 

 

 

Za privez ali sidranje plovila za krajši čas od 24 ur, dovoljenje ni potrebno.

 

 

 

19. člen

 

 

 

Če Komunalna inšpekcija ugotovi, da je plovilo sidrano, privezano na obalo ali položeno na vodno dno brez dovoljenja upravnega organa ali v nasprotju z dovoljenjem, z odločbo odredi upravljalcu odstranitev takega plovila, na stroške lastnika plovila.

 

 

 

IV. JAVNI PREVOZ OSEB IN STVARI TER ODDAJANJE PLOVIL

 

 

 

20. člen

 

 

 

Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi plovbnega dovoljenja, ki ga izda upravni organ, po predhodnem

 

 

 

soglasju upravljalca akumulacijskega jezera. V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo vodne površine, plovna pot in drugi pogoji.

 

 

 

21. člen

 

 

 

Javni prevoz oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz v linijski ali prosti plovbi.

 

 

 

Prevoznik je dolžan opravljati javni prevoz oseb v linijski plovbi na vnaprej določeni liniji in po vnaprej določenem voznem redu.

 

 

 

22. člen

 

 

 

S čolnom se sme prevažati le takšno število oseb in količina stvari, kot je določeno v dovoljenju za plovbo.

 

 

 

Čolni za prevoz oseb ali stvari morajo biti tehnično brezhibni.

 

 

 

23. člen

 

 

 

Na vseh pristanih oziroma privezih, kjer se oddajajo čolni v najem, mora biti na vidnem mestu izobešeno navodilo za uporabo oddanega čolna, cenik in čas oddajanja.

 

 

 

Čoln za oddajanje sme prevažati le toliko oseb, kot je določeno v plovbnem dovoljenju.

 

 

 

Čoln za prevoz potnikov lahko upravlja le polnoletna oseba.

 

 

 

24. člen

 

 

 

Čolna ni dovoljeno oddati osebi, ki je pod vplivom alkohola.

 

 

 

V. VPIS ČOLNOV IN PLAVAJOČIH OBJEKTOV

 

 

 

25. člen

 

 

 

Čolni notranje plovbe in plavajoči objekti se v skladu z zakonom vpisujejo v vpisnik čolnov in plavajočih objektov notranje plovbe (v nadaljevanju: vpisnik), ki se vodi pri upravnem organu.

 

 

 

26. člen

 

 

 

V vpisnik se vpišejo čolni notranje plovbe, če ima lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja, stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Maribor, ali pa se čoln pretežno nahaja in uporablja v Mestni občini Maribor.

 

 

 

27. člen

 

 

 

V vpisnik se vpišejo plavajoči objekti, če ne presegajo 15 m dolžine ali 3 m širine, večji plavajoči objekti pa se vpišejo v vpisnik pri Luški kapitaniji Koper.

 

 

 

28. člen

 

 

 

Vpis čolnov in plavajočih objektov ter ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo oziroma privez, se izvede v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.

 

 

 

29. člen

 

 

 

Čoln notranje plovbe oziroma plavajoči objekt, ki se vpiše v vpisnik iz 23. člena tega odloka, se označi s črkama MB in z zaporedno številko, pod katero je vpisan v vpisnik.

 

 

 

30. člen

 

 

 

Upravni organ izda lastniku ali imetniku pravice uporabe plavajočega objekta začasno ali stalno dovoljenje za privez, sidranje ali za položitev na vodno dno, na podlagi:

 

 

 

• pogodbe o najemu prostora za privez, sidranje ali za položitev na vodno dno, z upravljalcem,

 

• veljavnega dovoljenja za plovbo.

 

 

 

Upravljalec mora pred sklenitvijo najemne pogodbe pridobiti dovoljenje za poseg v prostor za ureditev priveza, sidrišča ali prostora za položitev objekta na vodno dno.

 

 

 

VI. NADZOR

 

 

 

31. člen

 

 

 

Za nadzor nad izvajanjem 17., 19. in 23. člena tega odloka je pristojen Mestni inšpektorat Mestne občine Maribor Komunalna inšpekcija.

 

 

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE

 

 

 

32. člen

 

 

 

Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 90.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti plovilo sidra, priveže na obalo ali položi na vodno dno, brez dovoljenja upravnega organa.

 

 

 

Z denarno kaznijo 5000,00 do 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

 

 

 

33. člen

 

 

 

Z denarno kaznijo 5.000,00 do 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki plovilo sidra, priveže na obalo ali položi na vodno dno, brez dovoljenja upravnega organa.

 

 

 

34. člen

 

 

 

Z denarno kaznijo 5.000,00 SIT se takoj na kraju prekrška kaznuje za prekršek oseba, ki upravlja s plovilom, ki je splavila ali splavlja plovilo v nasprotju s 17. členom tega odloka.

 

 

 

VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

 

 

 

35. člen

 

 

 

Z dnem, ko začne veljati to odlok, preneha veljati Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi (MUV št. 13/91).

 

 

 

36. člen

 

 

 

Lastniki obstoječih plavajočih objektov na Mariborskem jezeru morajo v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka pridobiti vsa predpisana dovoljenja.

 

 

 

37. člen

 

 

 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

 

Predsednik

 

Mestnega sveta

 

Borut Ambrožič dipl. inž., s.r.

 

 

 

Številka: 34500/0002/96

 

Datum: 20. februarja 1998

   
 

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
                                                             2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.