New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/07 in 29/12) je Občinski svet občine Hajdina na 15. redni seji, dne 21. 4. 2017 sprejel

 

SKLEP

O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

 

1.

Občinski svet Občine Hajdina daje Predlog proračuna Občine Hajdina za leto 2018 v javno razpravo.

 

2.

Predlog proračuna za leto 2018 bo v javni razpravi do vključno 22. 5. 2017.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur na sedežu občine Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina in na spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si.

 

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana Občine Hajdina.

 

4.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka: 410-2/2017

Datum:  21. 4. 2017

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan