New Page 2

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Videm – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 in 38/2012) in 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 in 38/2012), je Občinski svet Občine Videm na svoji 1. redni  seji, dne 21. oktobra 2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

1.

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:

1.   Martin Vidovič, Lancova vas 53, 2284 Videm pri Ptuju – predsednik,

2.   Darko Jerenc, Dolena 53/a, 2323 Ptujska gora – član,

3.   Ivan Krajnc, Pobrežje 111, 2284 Videm pri Ptuju – član.

 

2.

Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja traja do izteka mandata župana Občine Videm in Občinskega sveta Občine Videm.

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-05/2014-01

Datum: 21. 10. 2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan