New Page 2

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič 

 

1. člen 

 

V Odloku o pokopališkem redu v Občini Semič (Uradni list RS, št. 38/19) se prvi odstavek 34. člena spremeni tako, da se na novo glasi:

»(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:

– za enojni grob je širina do vključno 1,49 m in dolžina do 2,20 m;

– za dvojni grob je širina 1,50 m ali več in dolžina do 2,20 m na starih delih pokopališč in širina 1,80 m in dolžina 2,20 m na novih delih pokopališč;

– za žarni grob je širina 1,0 m in dolžina 1,0 m.«

 

2. člen 

 

Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen 

 

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-03/2018-19

Semič, dne 16. decembra 2020

 

Županja 

Občine Semič 

Polona Kambič