New Page 2

 

 

Na podlagi 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95), 77.člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (besedilo marec 1999), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 37/99) ter Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, 11/99, 5/01 in 10/02) je Občinski svet Občine na svoji 17. redni seji, dne 30. septembra 2004, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev

 

 

ČISTOPIS - URADNO PREČIŠČENO BESEDILO

 

 

1. člen

 

 

Opredelitev

 

 

Ta odlok določa obvezno priključitev ter višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod v občini.

 

 

Komunalne vode po tem odloku so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih in vode, ki nastajajo pri industrijskih in drugih storitvenih zavezancih, v kolikor ne presegajo predpisan prag onesnaženja iz Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Ur.l. RS št. 41/95, 44/95,08/96, 124/00, 49/01). Odpadne vode iz kmetijske dejavnosti niso predmet tega odloka.

 

 

Zavezanci za plačilo prispevka so lastniki objektov in stanovanj.

 

 

Za objekte, katerih lastnik je Občina Lovrenc na Pohorju, se priključnina ne zaračunava.

 

 

2. člen

 

 

Znesek prispevka

 

 

Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v občini plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini 1800 točk.

 

 

1 točka je 0,6135 EUR-a in se bo usklajevala s sklepi Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

3. člen

 

 

Opredelitev prispevka

 

 

Znesek prispevka predstavlja namenska sredstva za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, stroški priključitve na sekundarni vod pa bremenijo zavezanca.

 

 

Za določitev zneska prispevka posameznih zavezancev se upoštevajo sledeči količniki:

 

 

­ v individualnih hišah

količnik 1

­ v lastniških stanovanjih ter večstanovanjskih hišah na enoto stanovanja

količnik 0,8

nosilci gospodarskih in negospodarskih dejavnosti:

 

- samostojni podjetniki in d.o.o. z enim zaposlenim

količnik 1

- samostojni podjetniki in d.o.o. z do 5 zaposlenih

količnik 2

- podjetja do 50 zaposlenih

količnik 3

- podjetja nad 50 zaposlenih

količnik 5

 

 

Občinska uprava je dolžna po službeni dolžnosti pristojni inšpekcijski službi prijaviti vsakega zavezanca, ki ne bo upošteval določil tega odloka, le-ta pa bo ustrezno ukrepala.

 

 

4. člen

 

 

Plačilni pogoji in potrdilo o prispevku

 

 

Zavezanec lahko prispevek poravna v enem ali več največ 15-ih enakih realnih zaporednih mesečnih obrokih, ki so vezani na vrednost točke, na žiro račun Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

V primerih obročnega plačevanja se za izračun vrednosti točke uporablja srednji tečaj (EVRA) Banke Slovenije na dan obračuna.

 

 

Za zamude plačil se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

 

 

V kolikor zavezanec poravna celotni znesek v 30-ih dneh po podpisu pogodbe, plača prispevek v višini 90% točk, kar znaša 1350 točk.

 

 

Po poravnanem prispevku izda občinska uprava zavezancu ustrezno potrdilo, na osnovi katerega mu javno podjetje - upravljalec kanalizacijskega omrežja - izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

Brez potrdila o plačanem prispevku ni dovoljeno izvesti priključitve zavezanca na javno kanalizacijsko omrežje.

 

 

5. člen

 

 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka so na osnovi vloge lahko oproščeni plačila prispevka, stroški priključitve pa tudi v tem primeru bremenijo zavezanca.

 

 

6. člen

 

 

Priključitev na sekundarno javno omrežje

 

 

Zavezanec je dolžan objekt priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v roku 6 mesecev po zagotovljenih tehničnih možnostih. Ta rok se na osnovi vloge zavezanca in zaradi objektivnih razlogov lahko podaljša, vendar največ za 12 mesecev.

 

 

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje izvede zavezanec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi.

 

 

7. člen

 

 

Namembnost prispevka

 

 

Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje so strogo namenska in so namenjena za izgradnjo oz. dograditev kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo.

 

 

Program porabe sredstev, zbranih po tem odloku, po dokončanju te investicije, sprejema občinski svet skupaj s proračunom občine.

 

 

8. člen

 

 

Za tolmačenje tega odloka bo župan izdal Obvezno navodilo za izvajanje Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju. To navodilo bo objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

9. člen

 

 

Veljavnost odloka

 

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Župan

 

 

Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

 

 

Številka: 015-03-2004-009

 

 

Datum: 30. september 2004