New Page 1

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine pri nepremičninah, ki so v lasti Občine Črnomelj in v naravi predstavljajo poljske poti:

Katastrska občina

Parc. št. 

Oznaka poti oziroma ceste

1544-Griblje

2674/2

poljska pot

1544-Griblje

2679

poljska pot

1544-Griblje

2681/2

poljska pot

1544-Griblje

2611/2

poljska pot

1544-Griblje

2612/2

poljska pot

1544-Griblje

2617

poljska pot

1544-Griblje

2619

poljska pot

1544-Griblje

2625

poljska pot

1544-Griblje

2627/2

poljska pot

1544-Griblje

2631/2

poljska pot

1544-Griblje

2655

poljska pot

1544-Griblje

2656/2

poljska pot

1544-Griblje

2659/2

poljska pot

1544-Griblje

2660

poljska pot

1544-Griblje

2664

poljska pot

1544-Griblje

2665

poljska pot

1544-Griblje

2667

poljska pot

1544-Griblje

2669

poljska pot

1544-Griblje

2670

poljska pot

1544-Griblje

2671/1

poljska pot

1544-Griblje

2676/2

poljska pot

1544-Griblje

2680

poljska pot

1544-Griblje

2682

poljska pot

2676-Cerkvišče

2709/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2709/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2712/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2712/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2713/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2713/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2719/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2725

poljska pot

2676-Cerkvišče

2726/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2726/3

poljska pot

2676-Cerkvišče

2727/2

poljska pot

2. Nepremičninam iz točke 1. se ukine status grajenega javnega lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti izbriše zaznambo javnega dobra v zemljiški knjigi.

3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-30/2018

Črnomelj, dne 30. januarja 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.