Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in Ur.l. RS, št. 57/94, 14/95), 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (MUV, št. 14/96) ter 24. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št.11/95) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 24. redni seji dne 19.5.1997 sprejel
 
O D L O K
 
 
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti oskrbe s pitno vodo
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta odlok kot koncesijski akt določa predmet, območje, pogoje, javno pooblastilo in čas trajanja koncesije, način financiranja ter druge elemente za podelitev koncesije za izvajanje lokalno gospodarske javne službe - sokrba s pitno vodo.
 
2. člen
 
Predmet podelitve koncesije je opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo na delu območja Občine Rače-Fram oz. na območju, kjer je lastnik vodovodnega sistema KS Rače.
 
 
Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:
 
 
- oskrbovanje z vodo vseh uporabnikov
 
 
- izdelava dolgoročnega programa vlaganj za potrebe oskrbe s pitno vodo,
 
 
- zaščito vodnih virov in naprav za pridobivanje in dobavo pitne vode,
 
 
- redno kontroliranje kakovosti pitne vode,
 
 
- upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav vodovodnih sistemov,
 
 
- vodenje evidence in katastrov,
 
 
- prevzetje obstoječe javne infrastrukture in po predhodnem tehničnem pregledu tudi vsak nov objekt oziroma napravo,
 
 
- obračunavanje stroškov enostavne in razširjene reprodukcije,
 
 
- redno obračunavanje cene vode, vzdrževalnine in ustreznih prispevkov uporabnikom, izterjave in odvajanje prispevkov, taks in sredstev za razširjeno reprodukcijo občini oziroma državi,
 
 
- upoštevanje določil zakonov, odlokov, pravilnikov in sklepov s področja dejavnosti oskrbe z vodo na območju Občine Rače-Fram,
 
 
- komuniciranje z uporabniki.
 
3. člen
 
Koncesija za opravljanje oskrbe s pitno vodo se podeli na območju Občine Rače - Fram za celotno območje KS Rače in delov naselja Ješenca in Fram. Za območje KS Fram bo koncesija podeljena, ko bo to tehnično izvedljivo.
 
4. člen
 
Koncesija se v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah neposredno na osnovi vloge o zainteresiranosti podeli Komunalnemu podjetju Slovenska Bistrica p.o..
 
 
Koncesijsko razmerje se sklene za obdobje 15 let.
 
 
Koncesijsko pogodbo sklene župan.
 
5. člen
 
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
 
 
- izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 2. člena na območju Občina Rače-Fram, oziroma v koncesijski pogodbi navedenih vodooskrbnih sistemov za čas trajanja koncesijske pogodbe,
 
 
- izključno pravico uporabe, upravljanja, vzdrževanja in urejanja obstoječe infrastrukture.
 
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA IN KONCENDENTA
 
6. člen
 
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na pogodbeno določenem območju Občine Rače-Fram oziroma navedenih vodooskrbnih sistemih izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
 
 
 1. da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo pitne vode;
 
 
 1. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi koncendenta;
 
 
 1. dosledno spoštovati vse tehnične, oskrbovalne, stroškovne in druge normative pri izvajanju koncesionirane dejavnosti;
 
 
 1. omogočiti pristojnim organom koncendenta, strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
 
 
 1. zagotavljati pitno vodo po cenah oblikovanih v skladu z zakonodajo in koncesijsko pogodbo;
 
 
 1. po dogovoru s koncendentom graditi distribucijsko omrežje;
 
 
 1. pod enakomi z zakonom ali drugimi predpisi določenimi pogoji, priljučitev na distribucijsko omrežje vsakega porabnika, ki izpolnjuje pogoje.
 
 
- da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz programov in iz usmeritev strokovnih institucij in lokalne skupnosti,
 
 
- da spoštuje strategijo gospodarjenja z vodami v Občini Rače-Fram,
 
 
- da opravlja storitve po cenah, ki so oblikovane v sklopu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti in bo pomenila enostavno reprodukcijo,
 
 
- da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni, s pristojnimi in s tem aktom,
 
 
- da izdela program potrebnih investicijskih vlaganj in jih v roku uvede v prakso,
 
 
- da dosledno upošteva tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
 
 
- koncesionar prevzame naslednje vodovodne sistem, ki dobiva vodo iz Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica
 
 
- obveže se zmanjšati tlačne izgube vode v cevovodih,
 
 
- izvedel bo novo priključitev uporabnikov na javni vodovod,
 
 
- uvedel bo obračun pospešene amortizacije od objektov in naprav vodovodnih sistemov - RR
 
 
- izvajal bo obračun in izterjavo občinskih prispevkov in taks, ki so vezani na ceno vode,
 
 
- skrbel bo za racionalno rabo energije,
 
 
- spoštoval bo sestav kalkulacije in drugih pogojev iz koncesijske pogodbe,
 
 
- da vodi evidence in katastre za potrebe koncesijske dejavnosti,
 
 
- da strokovno pripravi poslovne načrte in poročila za potrebe koncedenta,
 
 
- da pripravi osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
 
 
- da izdeluje pred in pokalkulacije stroškov dejavnosti in skrbi za ažuriranje cen oziroma tarif po posameznih sistemih,
 
 
- da racionalno in namensko porablja sredstva amortizacije,
 
 
- da pozna in upošteva odlok o dobavi in načinu oskrbe s pitno vodo,
 
 
- da spoštuje predhodno potrjene tarife, normative in standarde, ki so sestavni del koncesijske pogodbe,
 
 
- da skrbi za racionalizacijo stroškov in tehnično tehnološke izboljšave.
 
 
Zgoraj navedeni pogoji so sestavni del pogojev za izbiro koncesionarja.
 
7. člen
 
Koncendent ima:
 
 
 • pravico določiti prioriteto oskrbe uporabnikov v primeru izvajanja ekoloških sanacij, pomanjkanja pitne vode ali drugih izjemnih ukrepov;
 
 
 • previco določiti ceno oz. tarifo za oskrbo za pitno vodo z zagotovljeno vsaj minimalno stopnjo profita;
 
 
 • pravico odvzema koncesije v primerih določenih s konceisjsko pogodbo;
 
 
 • pravico nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe;
 
 
 • druge pravice določene s tem odlokom in kencesijsko pogodbo.
 
III. KONCESIJSKA POGODBA
 
 
8. člen
 
Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se v skladu z določbami zakona in tega odloka uredijo s koncesijsko pogodbo, ki določa:
 
 
 • predmet koncesije in rok za začetek izvajanja koncesije;
 
 
 • pravice in obveznosti koncesionarja in koncendenta;
 
 
 • način in merila za oblikovanje cen in tarif;
 
 
 • način izvajanja nadzora s strani koncendenta;
 
 
 • medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo povzročeno z opravljenjem ali neopravljenjem javne službe;
 
 
 • pravice in obveznosti koncesionarja in koncendenta v primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin;
 
 
 • čas trajanja koncesije, ter način in pogoje njenega morebinega podlajšanja;
 
 
 • določbe o spremembah konceijske pogodbe, prenehanju konceisjskega razmerja in določbe o reševanju sporov.
 
IV. PRENEHANJE OZIROMA SPREMEMBA KONCESIJSKEGA RAZMERJA
 
9. člen
 
Koncendent lahko ne glede na določbe koncesijske pogodbe odvzame koncesionarju koncesijo v naslednjih primerih:
 
 
 • zaradi neopravičene nedobave pitne vode za več kot 8 ur;
 
 
 • zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja;
 
 
 • če je v javnem interesu, da se dejavnosst preneha opravljati kot koncesionirana javna služba;
 
 
 • v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja;
 
 
 • v primeru uporabe cen oz. tarif v nasprotju z določili koncesijske pogodbe oz. sklepi občinskega sveta.
10. člen
 
Za izvajanje koncesijskih dejavnosti iz 2. člena pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene storitev, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom. Za razvoj in razširjeno reprodukcijo dejavnosti pa uporabi sredstva iz RR, amortizacije, vzdrževalnine in sredstva proračuna Občine Rače-Fram.
 
 
Višino tarif oziroma cen in prispevkov za opravljanje koncesijskih dejavnosti potrjuje Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog koncesionarja in sklepa koncedenta. Višina izhodiščnih tarif in drugi cenovni pogoji so določeni s koncesijsko pogodbo.
 
 
Obračun in fakturiranje storitev uporabnikom izvaja koncesionar.
 
 
Način financiranja in pobiranja prispevkov je natančno opredeljen s koncesijsko pogodbo.
 
V. NADZOR NAD DELOM KONCESIONARJA
 
 
11. člen
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo pristojni inšpekcijski organi občinski urad in drugi organi občine.
 
VI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
 
 
12. člen
 
 
Koncesionar ne mora prenesti pooblastil iz koncesijske pogodbe na drugega koncesionarja.
Če s sprenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške jih mora poravnati.
 
13. člen
 
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidiljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
 
14. člen
 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo njegovi delavci uporabnikom koncesijske dejavnosti iz 2. člena tega odloka ali drugim osebam.
 
VII. KONČNE DOLOČBE
 
 
15. člen
 
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem preneha veljati dosedanja ureditev opravljanja dejavnosti na delu območja Občine Rače-Fram (območje KS Rače . del Ješence in del Frama).
 
16. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Št. 061-24/97
 
 
Rače, dne 19.5.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
Občinskega sveta Občine Rače-Fram
 
 
Frido KRNEŽA