Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US 56/98) ter 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 18. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2000
 
 
1. člen
 
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2000 (Uradni list RS, št. 14/00) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
 
 
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo 397,776.799 SIT, in sicer v:
 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov
 
 
– skupaj prihodki               397,776.799
– skupaj odhodki                408,226.205
– proračunski primanjkljaj      -10,449.406
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
 
2. člen
 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 403-02/2000-03
Hajdina, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.