New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 22. redni seji dne 23. 6. 2022  sprejel

 

ODLOK

O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Hajdina, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.

 

2. člen

 

 (1) Občina Hajdina podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Hajdina.

(2) Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

 

3. člen

Občina Hajdina podeljuje naslednja priznanja:

1.   priznanje župana,

2.   častni občan

3.   priznanje občine Hajdina:

a)   zlati grb občine Hajdina,

b)   srebrni grb občine Hajdina,

c)   bronasti grb občine Hajdina.

4.   priznanje za najlepšo urejeno vaško skupnost,

5.   priznanje za vzorno urejeno kmetijo,

6.   priznanje za vzorno urejen poslovni objekt,

7.   priznanje za vzorno urejen gostinski/nastanitveni obrat,

8.   zlata/srebrna/bronasta vrtnica za vzorno urejeno stanovanjsko hišo,

9.   priznanje za ohranjanje tradicionalne arhitekture in celotnega videza.

 

II. Pomen posameznih priznanj

 

4. člen

(1) Priznanje župana je osebno priznanje in pohvala osebe, ki mu je bila s strani večine volivcev zaupana vloga, da vodi in predstavlja občino. Podeli se posameznikom in drugim  na občinskem prazniku ali priložnostno.

(2) Priznanje se podeljuje za posebne dosežke, na najrazličnejših področjih ustvarjanja v obdobju zadnjega leta ali v daljšem časovnem obdobju.

(3) Število podeljenih priznanj je omejeno na največ tri letno, razen v primeru utemeljenih izjemnih okoliščin se jih lahko podeli tudi več.

 

5. člen

Priznanje Častni občan je najvišje častno priznanje Občine Hajdina posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za izredne zasluge in trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Hajdina.

 

6. člen

(1) Priznanje Zlati grb občine Hajdina je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Hajdina ter za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se podeli največ eno priznanje Zlati grb občine Hajdina, razen v primeru utemeljenih izjemnih okoliščin se jih lahko podeli tudi več.

(2) Priznanje zlati grb občine Hajdina se podeljuje tudi društvom in zvezam društev za dolgoletno delovanje v občini (okrogli jubilej 50, 60, 70 let,…). Društvo oziroma zveza društev lahko tekom svojega delovanja prejme le eno priznanje Zlati grb občine Hajdina.

(3) Priznanje Srebrni grb občine Hajdina je priznanje, ki se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.  Vsako leto se podelita največ dve priznanji Srebrni grb občine Hajdina, razen v primeru utemeljenih izjemnih okoliščin se jih lahko podeli tudi več.

(4) Priznanje Srebrni grb občine Hajdina se podeljuje tudi društvom in zvezam društev za 40 let delovanja v občini. Društvo oziroma zveza društev lahko tekom svojega delovanja prejme le eno priznanje Srebrni grb občine Hajdina.

(5) Priznanje Bronasti grb občine Hajdina je priznanje, ki se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Vsako leto se podelijo največ tri priznanja Bronasti grb občine Hajdina, razen v primeru utemeljenih izjemnih okoliščin se jih lahko podeli tudi več.

(6) Priznanje Bronasti grb občine Hajdina se podeljuje tudi društvom in zvezam društev za dolgoletno delovanje v občini (okrogli jubilej 20 ali 30 let). Društvo oziroma zveza društev lahko tekom svojega delovanja prejme le eno priznanje Bronasti grb občine Hajdina.

 

7. člen

Priznanje za vzorno urejeno vaško skupnost je priznanje vaški skupnosti, v kateri so vaščani v preteklem letu s svojim delom skrbeli za naselje in urejenost vaške skupnosti kot celote ter še posebej za urejenost skupnih in posameznih objektov.

 

8. člen

Priznanje za vzorno urejeno kmetijo je priznanje lastniku oziroma uporabniku kmetije, ki je s svojim delom poskrbel za lepo urejenost kmetije kot celote, gospodarskih in bivalnih objektov, dvorišča ter poskrbel za lepo cvetje na gredicah in balkonih.

 

9. člen

(1) Priznanje za vzorno urejeni poslovni objekt je priznanje lastniku oziroma uporabniku poslovnega objekta, ki je s svojim delom poskrbel za urejenost objekta, okolice ter lepo cvetje na oknih, balkonu ali drugod.

(2) Pod poslovne objekte iz prejšnjega odstavka, se ne štejejo gostinski in nastanitveni obrati.

 

10. člen

Priznanje za vzorno urejeni gostinski ali nastanitveni obrat je priznanje lastniku oziroma uporabniku obrata, ki je s svojim delom poskrbel za urejenost objekta, okolice ter lepo cvetje na oknih, balkonu ali drugod.

 

11. člen

Zlata, srebrna in bronasta vrtnica za vzorno urejeno stanovanjsko hišo je priznanje lastniku oziroma uporabniku stanovanjske hiše, ki je s svojim osebnim delom in trudom poskrbel za urejenost objekta in dvorišča, s cvetjem na oknih in balkonih ter drugod in se profesionalno ne ukvarja z urejanjem okolja, hortikulturo in vrtnarstvom/cvetličarstvom.

 

12. člen

Priznanje za ohranjanje tradicionalne arhitekture in celotnega videza se podeli lastniku oziroma uporabniku objekta, ki je s svojim osebnim delom in trudom poskrbel za ohranjanje tradicionalne arhitekture in celotnega videza.

 

III. Postopek izbire prejemnikov priznanj in način podelitve priznanj

 

13. člen

Prejemnike priznanj iz 1. točke 3. člena tega odloka izbere župan občine po lastni presoji in o tem obvesti občinski svet.

 

14. člen

(1) Postopek zbiranja in obravnave predlogov za podelitev priznanj iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi tega odloka enkrat letno objavi javni razpis zbiranja predlogov za  prejemnike priznanj iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka.

(3) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani občine in občinskem glasilu najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.

(4) Javni razpis iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:

·  kriterije za podelitev priznanj,

·  katere podatke mora vsebovati predlog,

·  rok do katerega morajo biti podani predlogi,

·  naslov na katerega morajo biti predlogi posredovani.

(5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko zaradi utemeljenih okoliščin izjemoma upošteva tudi predloge, ki prispejo po poteku roka za prejem predlogov, vendar najkasneje 15. dni pred predvideno sejo občinskega sveta, na kateri bo le- ta odločal o priznanjih. Tako podan predlog se šteje za pravočasnega.

(6) Predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:

·  osebne podatke o predlagatelju (ime in priimek/ime firme, naslov/sedež),

·  osebne podatke o kandidatu za priznanje (ime in priimek/ime firme, naslov/sedež),

·  vrsto predlaganega priznanja,

·  pisno soglasje kandidata za priznanje, da soglaša s predlogom,

·  obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo glede navedenih dejstev.

(7) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko podajo občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v občini.

(8) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava predloge najkasneje v 30. dneh po poteku roka določenega za prejem predlogov.

(9) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nepravočasne ter nedopolnjene nepopolne predloge s sklepom zavrže.

(10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko:

·  v primeru prejema nepopolnega predloga zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga in mu zato določi primeren rok,

·  zavrne predlog, ki ni dovolj ali ustrezno utemeljen,

·  zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.

(11) Po končanem postopku obravnave predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog sklepa za podelitev priznanj 2. in 3. točke 3. člena tega odloka. Predlog sklepa z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

 

15. člen

(1) Postopek zbiranja in obravnave predlogov za podelitev priznanj iz 4. do 9. točke 3. člena tega odloka vodi za to imenovana komisija ( v nadaljevanju besedila: Komisija).

(2) Komisija na podlagi tega odloka enkrat letno objavi Javno vabilo k zbiranju predlogov za  prejemnike priznanj iz 4. do 9. točke 3. člena tega odloka.

(3) Javno vabilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:

·  katere podatke mora vsebovati predlog,

·  rok do katerega morajo biti podani predlogi,

·  naslov na katerega morajo biti predlogi posredovani.

(4) Predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:

·  osebne podatke o predlagatelju (ime in priimek/ime firme, naslov/sedež),

·  vrsto predlaganega priznanja,

·  podatke o predlaganem objektu ali vaški skupnosti,

·  osebne podatke o kandidatu za priznanje (ime in priimek/ime firme, naslov/sedež),

·  pisno soglasje lastnika oziroma uporabnika objekta predlaganega za priznanje, da soglaša s predlogom,

·  obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo glede navedenih dejstev.

(5) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko podajo Vaški odbori, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Hajdina  ali pravne osebe s sedežem v Občini Hajdina.

(6) Komisija obravnava predloge najkasneje v 30. dneh po poteku roka določenega za prejem predlogov.

(7) Komisija nepravočasne ter nedopolnjene nepopolne predloge s sklepom zavrže.

(8) Komisija lahko:

·  v primeru prejema nepopolnega predloga zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga in mu zato določi primeren rok,

·  zavrne predlog, ki ni dovolj ali ustrezno utemeljen,

·  zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.

(9) Komisija ocenjuje objekte na podlagi v naprej pripravljenega vprašalnika.

(10) Po končanem postopku obravnave predlogov, Komisija pripravi obrazložen predlog za podelitev priznanj iz 4. do 9. točke 3. člena tega odloka in ga skupaj z vso v postopku zbrano dokumentacijo posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi prejetega predloga iz prejšnjega odstavka pripravi predlog sklepa  za podelitev priznanj iz 4. do 9. točke 3. člena tega odloka. Predlog sklepa z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

 

16. člen

(1) Priznanja izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.

(2) Priznanja se izročajo na svečani seji občinskega sveta, ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.

 

IV. Način vodenja evidence podeljenih priznanj

 

17. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj izvaja Občinska uprava Občine Hajdina. Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.

 

18. člen

Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:

·  zaporedno številko,

·  ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,

·  datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,

·  datum izročitve priznanja.

 

V. Posebne določbe

 

19. člen

Priznanje iz 4. do 9. točke 3. člena tega odloka je lahko istemu objektu/lastniku/uporabniku podeljeno večkrat, pod pogojem da je med podelitvami minilo najmanj 3 leta.

 

20. člen

V primeru izjemnih okoliščin se posamezno priznanje lahko podeli v več primerih.

 

21. člen

Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu za vsako leto posebej.

 

VI. Končne določbe

 

22. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009, 15/2012, 29/2012, 31/2015).

 

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 094-1/2022

Datum: 23. 6. 2022

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan