New Page 2

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradna objava Primorske novice št. 46/97, 1/98 in Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne 11. 12. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2013 znaša 0,004214 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 032-0008/2012-05

Divača, dne 11. decembra 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.