New Page 2

Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS, št. 34/1984, Uradni list SFRJ, št. 83/1989, Uradni list SRS, št. 5/1990, Uradni list RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991- ZUDE, 13/1993, 66/1993, 110/2002–ZGO-1, 2/2004–ZZdrl-A), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane, na 20. redni seji, dne 26. 6. 2013, sprejel

ODLOK

O POKOPALIŠKEM REDU ZA POKOPALIŠČA V OBČINI POLJČANE

1. Splošne določbe

1. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

S tem odlokom Občina Poljčane (v nadaljevanju: občina) določa:

·      način in čas pokopa umrlega ter pogrebne svečanosti,

·      zvrsti grobov,

·      okvirne tehnične normative za grobove,

·      vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,

·      posege na objektih in v prostor na pokopališču,

·      mirovalno dobo za grobove in

·      druga vprašanja.

3. člen

(1) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča je izbirna lokalna gospodarska javna služba.

(2) Na območju občine Poljčane sta naslednji pokopališči:

·      pokopališče Poljčane in

·      pokopališče Studenice.

(3) Pokopališči na območju občine sta objekta javne gospodarske infrastrukture, ki ju upravlja občina (v nadaljevanju: upravljavec) in sta namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.

2. Način in čas pokopa

4. člen

(1) Pokop v smislu tega odloka je:

·      zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti,

·      položitev žare s pepelom v zemljo ali v žarni zid in

·      raztrositev pepela na posebej določenem prostoru.

(2) Način pokopa se določi v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, o načinu pokopa odloči oseba, ki je z njim stalno živela ali druga oseba, določena z zakonom.

5. člen

(1) Po ugotovljeni smrti mrliški preglednik izda poročilo o času in vzroku smrti. Od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve mora preteči najmanj 36 ur.

(2) Potem, ko je bila smrt ugotovljena in pisno potrjena s strani pristojnega zdravstvenega organa, v skladu s predpisi, pokop umrlega prijavi izvajalcu pogreba na  pokopališča njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti (v nadaljevanju: svojec) oziroma druga oseba, določena z zakonom. 

(3) Prijavi je potrebno priložiti poročilo o ugotovljeni smrti oziroma drugo listino, predpisano s posebnim zakonom.

(4) Točen čas pokopa določi izvajalec pogreba,  v dogovoru s svojci umrlega oziroma osebe, ki je prijavila pokop in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.

6. člen

(1) Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom upravljavec pokopališča in plačnik pokopa.

(2) Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plačnik pogreba, če ni najemnik, predložiti najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pokop umrlega v ta grob, razen, če je umrli najemnik groba.

7. člen

(1) Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži v mrliški vežici. V mrliško vežico je lahko položen največ 48 ur pred pogrebom.

(2) Prevoz umrlega s kraja smrti je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

(3) Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.

8. člen

(1) Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.

(2) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče.

(3) V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

9. člen

Pred pokopom je izvajalec pogreba dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju jame ne poškoduje.

10. člen

(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba, ima javni značaj in se mora opraviti z vsem spoštovanjem do umrlega.

(2) Pogrebna svečanost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo.

(3) Če pokojnik ni izrazil svoje volje, se pogrebna svečanost opravi v skladu z voljo najbližjih svojcev.

11. člen

(1) Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi izvajalec pogreba,  v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem dogovoru z naročniki pogreba.

(2) Pogrebna svečanost se opravi v prostorih mrliške vežice na pokopališču, kjer bo pokop.

(3) O pogrebni svečanosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski občine.

12. člen

(1) Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.

(2) Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v grobni prostor opravijo pogrebniki na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.

(3) Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil, lahko po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne svečanosti, sodelujejo tudi druge osebe (člani društev in organizacij), vendar morajo biti le-te oblečene v svečane obleke.

(4) Začetek pogrebne svečanosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način.

(5) Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice do groba na pokopališču.

 

13. člen

(1) Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja:

na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec verskega znamenja. Za njimi se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda dostojanstvenik verske skupnosti, krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.

(2) Razpored v sprevodu se lahko na željo pokojnika, njegovega najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače, pri čemer mora biti na čelu pogrebnega sprevoda vedno zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom.

14. člen

(1) Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori, v primeru verskega obreda pa tudi dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega znamenja.

(2) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob, obred pa se zaključi na krajevno običajen način.

15. člen

(1) Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci in podobno), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne svečanosti, ob upoštevanju splošnih moralno-etičnih načel.

(2) Če pri pogrebni svečanosti v skladu s predpisi sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja strelske enote.

16. člen

Izvajalec pogrebne slovesnosti je dolžan najpozneje eno (1) uro po končanem pogrebu grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov ter najpozneje v 15 dneh oziroma po sporočilu najemnika groba, odstraniti vence in cvetje z groba ter urediti gomilo.

17. člen

(1) Pokopi so vsak dan,  razen ob nedeljah in državnih ali verskih praznikih.

(2) Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec pokopališča.

3. Urejanje pokopališča

18. člen

(1) Na pokopališčih iz 2. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov:

·      enojni, dvojni grobovi in grobnice (klasični grobovi);

·      žarni grobovi

·      žarne niše v žarnih zidih

·      skupna grobišča,

·      prostor za anonimne pokope

·      prostor za raztrositev pepela.

(2) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.

19. člen

(1) Enojni in dvojni grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo tako, da je vanje mogoče opraviti več zaporednih pokopov, vendar največ do 3,20 m, če to dopuščajo geološki pogoji.

(2) Širina enojnih grobov je od 0,70 m do 1,30 m, dvojnih grobov nad 1,30 m do 2,00 m. Dolžina enojnih in dvojnih grobov je od 1,80 m do 2,20 m.

20. člen

(1) Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih, grobnicah in žarnih nišah v žarnih zidovih.

(2) Globina žarnega groba je 0,70 m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.

(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.

21. člen

(1) Skupna grobišča so namenjena:

·      skupnim pokopom ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah,

·      pokopu oziroma prenosu posmrtnih ostankov iz opuščenih klasičnih in žarnih grobov,

·      pokopu posmrtnih ostankov na željo svojcev neimenovanega pokojnika,

·      pokopu posmrtnih ostankov socialno ogroženih, ki nimajo sredstev za drugačno obliko pokopa.

(2) Za namen skupnega grobišča se uporablja opuščena grobnica.

22. člen

(1) Upravljavec pokopališča lahko v načrtu pokopališča določi tudi poseben prostor za anonimni pokop ali prostor za raztrositev pepela.

(2) Pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na, za to, posebej označenem prostoru brez označbe imena umrlega.

23. člen

(1) Prekop groba in ponoven pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let.

(2) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v določenih primerih, ki jih določa zakon.

(3) Mirovalna doba ne velja za žarni grob in žarni zid oziroma pokop z žaro.

4. Oddajanje prostorov grobov v najem

24. člen

(1) Upravljavec pokopališča oddaja prostor za grobove (v nadaljevanju: grob) v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik je dolžan upravljavcu plačati za najeti grob letno najemnino.

(3) Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in upravljavcem pokopališča.

25. člen

(1) Pravico do najema groba ima oseba, ki je poravnala stroške pokopa.

(2) Pravico iz prvega odstavka tega člena je mogoče prenesti na drugega samo s pisno izjavo.

26. člen

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

·      osebe najemnega razmerja;

·      čas najema;

·      vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

·      osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;

·      obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

·      ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.

27. člen

Najemna pogodba za grobni prostor se sklene za določen čas 10 let. Po preteku te dobe se najemna pogodba lahko vsakokrat podaljša za nadaljnjih 10 let.

Upravljavec pokopališča najkasneje 2 meseca pred potekom najemne pogodbe pisno opozori najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozori na posledice, če pogodbe ne bo podaljšal.

28. člen

(1) Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe, je dolžan odstraniti z groba nagrobni spomenik in drugo opremo z groba, in sicer v roku 60 dni po preteku ali odpovedi najemnega razmerja oziroma v roku 60 dni od prejema pisne zahteve s strani upravljavca pokopališča.

(2) Če jih ne odstrani, to stori upravljavec pokopališča na njegove stroške, grob pa odda drugemu najemniku

(3) V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.

(4) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.

29. člen

Določila prejšnjega člena tega odloka se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar najemno razmerje preneha iz drugi razlogov (odpoved, odstop, razveljavitev pogodbe).

30. člen

Najemnik, v primeru najemnikove smrti pa njegovi pravni nasledniki oziroma novi najemnik, so dolžni čim prej, najkasneje pa v roku 30 dni po nastali spremembi, upravljavcu sporočiti spremembe najemnikovih osebnih podatkov (osebno ime, naslov bivališča) oziroma novega najemnika.

31. člen

(1) Višino najemnine vsako leto določi Občinski svet Občine Poljčane s posebnim sklepom, v katerem se določi tudi cena uporabe mrliške vežice in višino letnega nadomestila za vzdrževanje pokopališča.

(2) Letno najemnino za grob in nadomestilo za vzdrževanje pokopališča mora poravnati prejemnik v petnajstih dneh po prejemu računa.

32. člen

(1) Upravljavec lahko pisno razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:

·      če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,

·      če najemnik ne izpolnjuje ostalih obveznosti, določenih v pogodbi,

·      če najemnik ne vzdržuje groba kljub večkratnemu opozorilu in je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote.

(2) Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se prekoplje in odda drugemu najemniku.

5. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču ter postavljanje, spreminjanje in odstranjevanje spomenika

33. člen

Območje pokopališča je določeno s prostorskim načrtom občine.

V območju pokopališča ni dovoljeno:

·      nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

·      odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;

·      druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;

·      vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča;

·      poškodovanje mrliške veže, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov in objektov  na območju pokopališča;

·      trganje cvetja in zelenja po grobovih,

·      odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

·      v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, ključavničarskih in drugih del na pokopališču;

·      vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca;

·      brez dovoljenja upravljavca na pokopališču opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavničarskih in drugih del;

·      lepljenje plakatov in reklamnih obvestil.

34. člen

Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti: 

·      skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča;

·      skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;

·      izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;

·      vodi evidenco o grobovih in pokopih;

·      vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču;

·      oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb;

·      pooblašča izvajalca, da organizira in opravlja pogrebe,

·      pobira najemnino za grobove;

·      organizira in nadzira razna dela na pokopališču;

·      skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;

·      prijavlja kršitelje pokopališkega reda.

35. člen

Najemniki grobov so dolžni

·      vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,

·      ločevati odpadke in jih odlagati v za te določene posode,

·      spoštovati pokopališki red oziroma določila tega odloka,

·      spoštovati določbe najemne pogodbe,

·      redno plačevati letno najemnino za grob in prispevek za vzdrževanje pokopališča,

·      urejati grob v skladu s soglasji upravljavca pokopališča,

36. člen

Izvajalec pogreba ima na pokopališču naslednje pravice in dolžnosti:

·      določa dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom pogreba in pokopališkim redom,

·      opravlja pokope (izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov),

·      vodi evidenco pokopov in o teh poroča upravljavcu pokopališča,

·      skrbi za izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba in pokopališkim redom

·      zagotavlja svečano opremo in opravo delavcev, ki vodijo ali sodelujejo pri pogrebni svečanosti,

·      upravljavcu pokopališča poroča o delu, opažanjih in mu predlaga rešitve

·      opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in dogovorom z upravljavcem pokopališča.

37. člen

(1) Upravljavec pokopališča daje soglasje k postavitvam in odstranitvam nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč ali spremembah arhitektonske zasnove grobnih prostorov. 

(2) Soglasja se izdaja samo k velikosti nagrobnih obeležij in ne arhitektonski zasnovi.

(3) Če najemnik postavi ali odstrani nagrobnik, robnike, krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s soglasjem upravljavca, mora upravljavec obvestiti najemnika, da nepravilnosti odpravi v osmih (8) dneh.

(4) Če najemnik teh pravilnosti sam ne odpravi, opravi to upravljavec na stroške najemnika.

6. Kazenske določbe

38. člen

Z denarno kaznijo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z določili 33. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 500 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec pogreba, ki krši določila 16. in  36. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca pogreba, ki krši določila 16. in 36. člena tega odloka. 

Z denarno kaznijo 500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravi pokop brez pooblastila upravljavca pokopališča.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo 100 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

7. Nadzor

39. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.

8. Prehodne in končne določbe

40. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/2008).

41. člen

Najemne pogodbe sklenjene na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/2008) ostanejo v veljavi, vendar se najkasneje v roku 10 let od njihove sklenitve, sklenejo nove najemne pogodbe, v skladu s tem odlokom.

42. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0002/2013-7

Občina Poljčane

Poljčane, 26. 6. 2013

Stanislav Kovačič, župan