New Page 1

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 63/00), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 - UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za priznanja in odlikovanja na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel

 

S K L E P

o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče

(Zap. št. SK-61, šifra: 2)

 

1.

 

Naziv častni občan Občine Velike Lašče se v letu 2014 podeli:

-           Jožetu Centi za izjemne dosežke na področju kulture.

 

Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2014 podeli:

-          Poveljstvoma Civilne zaščite občine Velike Lašče in Gasilske zveze Velike Lašče za organizacijo zaščite in pomoči ob naravni nesreči - žledu v februarju 2014

-          Ani Debeljak za poklicno življenje, posvečeno Kmetijski zadrugi Velike Lašče.

 

2.

 

Priznanja se podelijo v okviru praznovanja občinskega praznika.

 

Številka: 0301-008/2014-1 Velike Lašče, dne 9. maja 2014

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.