New Page 2

 

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 12. redni seji, dne 22. oktobra 2012, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja višino, merila in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in nagradah drugih organov Občine Markovci ter povračila stroškov.

 

 

2. člen

 

 

(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 

 

(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

(3) Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

(4) Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 

 

(5) Osnovna plača za poklicne občinske funkcionarje je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.

 

 

3. člen

 

 

(1) V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se župan, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VI (od 2001 do 5000 prebivalcev) in s tem v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo.

 

 

(2) Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije županu ne pripada dodatek za delovno dobo.

 

 

4. člen

 

 

(1) V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se podžupan, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VI (od 2001 do 5000 prebivalcev), za katero je določen plačni razred v razponu od 34. do 41. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

 

 

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.

 

 

5. člen

 

 

(1) Z zakonom dovoljen najvišji obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikujejo sejnine za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo sejnine občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Markovci.

 

 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.

 

 

II.        VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

 

 

6. člen

 

 

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Stroški prihoda na sejo so vključeni v sejnini.

 

 

(2) Letni bruto znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenega zneska. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

 

 

(3) Glede na drugi odstavek tega člena se članu občinskega sveta v okviru tega zneska določi znesek za posamezni mesec, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer bruto:

 

 

– udeležba na redni seji občinskega sveta  

45% 70%

– udeležba na izredni seji občinskega sveta

30% 50%

– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta

25% 30%

– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

20% 25%

(4) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na seji in opravljenem delu. Evidenco vodi občinska uprava.

 

(5) Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje iz upravičenih razlogov, se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila udeležbe na redni seji.

 

 

7. člen

 

 

(1) Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu izda za člane občinskega sveta komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, odločbo oziroma sklep za podžupana pa izda župan.

 

 

(2) Plača občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Če se s funkcionarjem ne sklene delovnega razmerja, prejema plačilo za nepoklicno opravljanje svoje funkcije na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.

 

 

(3) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal svojo funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

 

 

III.    NAGRADE

 

 

8. člen

 

 

(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine ki se izplača za udeležbo na seji, na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za mandat občinskega sveta.

 

 

(2) Nagrada za posamezno sejo znaša 20%, nagrada za vodenje seje delovnega telesa pa 25% 30%, zakonsko določenega najvišjega zneska iz 6. člena tega pravilnika. Plačilo nagrade vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

 

 

(3) Članom vaških odborov se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine v višini 25 EUR in za vodenje seje 30 EUR, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata občinskega sveta.

 

(3) Članom vaških odborov se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine v višini 20% in za vodenje seje 30% zakonsko določenega najvišjega zneska iz 6. člena tega pravilnika, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata občinskega sveta.

 

 

(4) Za delovanje vaških odborov se plača letno največ 6 sejnin, ob zahtevnejši investiciji v posamezni vasi ali organizaciji večjih prireditev pa največ 9 sejnin letno.

 

 

9. člen

 

 

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziroma največ 4% plače poklicnega župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

 

 

(2) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do ene nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena, če opravijo 4 ure efektivnega opravljanja nadzora in sodelovanja na posamezni seji nadzornega odbora, pri čemer se navedene ure seštevajo.

 

 

(3) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za mandat nadzornega odbora, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava. Evidenco opravljenega dela mesečno podpiše predsednik nadzornega odbora.

 

 

10. člen

 

 

Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve. Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.

 

 

IV.    POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

11. člen

 

 

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

 

 

(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

 

 

(3) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

 

(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

 

 

12. člen

 

 

Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi potnega naloga. Nalog izda župan. V kolikor pravico uveljavlja župan, izda potni nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

 

 

V.      NAČIN IZPLAČEVANJA

 

 

13. člen

 

 

(1) Sredstva za izplačevanje plač oziroma plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil, ki jih imajo občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

 

 

(2) Plače oziroma plačila, sejnine in nagrade, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 

 

(3) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v 15. dneh po končani službeni poti oziroma končanem službenem potovanju.

 

 

14. člen

 

 

Vrednost plačnih razredov je določena z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom pa s predpisi, ki jih urejajo.

 

 

VI.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

15. člen

 

 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo nagrad oziroma sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in organov delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ter za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, v kolikor to ni urejeno v ustanovitvenem aktu.

 

 

16. člen

 

 

Sejnine oziroma nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, predsedniku in članom nadzornega odbora, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

 

 

17. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07 in 22/07).

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:

 

 

Datum: 22. 10. 2012

 

     
 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof.

 
     

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

6. člen

 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.