New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o najemninah za prostore v lasti Občine Rečica ob Savinji 

 

1. člen 

S Sklepom o oblikovanju najemnin za prostore v lasti Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Sklep) se določi najemnina za občinsko sejno sobo, dvorano kulturnega doma in prostore Medgen borze.

 

2. člen 

Najemnine od oddanih prostorov so prihodek proračuna Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina).

 

3. člen 

Najemnine se zaračunavajo izvajalcem za tiste programe, ki se v prostorih iz 1. člena tega Sklepa izvajajo proti plačilu.

 

4. člen 

Sestavni del tega Sklepa je Cenik za najem prostorov v lasti Občine, ki ga letno potrjuje Občinski svet Občine.

Če za posamezno proračunsko leto cenik iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja do sprejetja naslednjega cenika nazadnje potrjeni cenik.

 

5. člen 

Najemnik pred uporabo prostora z Občino sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:

– podatke o najemniku,

– čas in trajanje najema,

– znesek najemnine in roke plačila,

– pravice in obveznosti najemnika.

 

6. člen 

Ta Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2016-19

 

Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2016

 

Župan 

Občine Rečica ob Savinji 

Vincenc Jeraj l.r.

 

CENIK ZA NAJEM PROSTOROV V LASTI OBČINE

Prostor/ čas

OBČINSKA SEJNA SOBA

CDM REČICA OB SAVINJI – MEDGEN BORZA

KULTURNI DOM

Do 5 ur

5 €/uro

5 €/uro

50 €/prireditev

Nad 5 ur (celodnevni najem)

50 €

50 €

Navedene cene ne zajemajo DDV.

DDV obračuna po veljavni stopnji